ОПП “Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості та в індустрії краси” (Магістр)

ОПП магiстри КЯ 2022-2023 н.р

ОПП “Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості та в індустрії краси”, спеціальнсть 181, СВО магістр, 2023

Каталог вибіркових дисциплін спеціальність 181, СВО магістр, 2023

Навчальний план 181 Контроль якості магістр (весна) ДФН, 2023

Навчальний план 181 Контроль якості магістр ДФН, 2023

Навчальний план 181 Контроль якості магістр ЗФН, 2023

Обов’язкові освітні компоненти

Сучасні методи оцінки якості, безпечності та визначення фальсифікації харчових продуктів

Silabus_СМОЯ,БтаВФХП, 2023

Вибіркові освітні компоненти

Способи визначення фальсифікації парфумерно-косметичних продуктів

Освітній компонент (ОК) «Способи визначення фальсифікації парфумернокосметичних продуктів» поглиблює та поєднує фундаментальні знання, одержані при вивченні попередніх дисциплін, дає теоретичну підготовку, необхідну для засвоєння спеціальних курсів та подальшого опанування технологічних процесів при виробництві та ідентифікації косметичних засобів. Компетенції, отримані студентами в процесі вивчення цього освітнього компонента, застосовуються ними при подальшому вивченні технологічних дисциплін, виконанні курсових, науково-дослідних робіт, кваліфікаційних магістерських робіт.

Silabus_СВФПКП 2023-2024

Генетично-модифікована їжа

Поширення генетично модифікованих організмів в світі та в Україні набуває все більших масштабів. Трансгеноз здійснюють в самих різних групах організмів – бактерій, рослин, грибів, тварин. В освітній компоненті розглядаються теоретичні основи та історія виникнення генно-модифікованих організмів, їх використання у різних галузях господарства, зокрема, харчовому виробництві, якості та безпеки продовольчої сировини та харчових продуктів, основні ризики використання трансгенних організмів, висвітлено позитивні, негативні аспекти розвитку діяльності з генної інженерії, аналізуються міжнародні документи, законодавча база України, динаміка обсягів виробництва, досвід регулювання в окремих країнах, різновиди, методи та процедури виявлення генетичної модифікації. Освітній компонент «Генетично-модифікована їжа» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення освітніх компонент «Менеджмент якості та управління інноваціями», «Міжнародне законодавство з контролю якості у харчовій промисловості та в індустрії краси», «Інноваційні технології продуктів тваринного і рослинного походження».

Silabus_ Генетично-модифікована їжа 2023

Харчова токсикологія

З розвитком науково- технічного прогресу у рази зросла кількість потенційно небезпечних сполук у харчовому раціоні людини. Вони можуть бути причиною різноманітних патологічних процесів і станів. Глибоке вивчення механізмів дії токсикантів виявляє нові види їхніх несприятливих ефектів (канцерогенні, мутагенні, імунотоксичні, алергічні, терагогенні, ембріотоксичні та інші). При вивченні освітнього компоненту «Харчова токсикологія» здобувачі освіти отримають інформацію про шкідливий вплив на людину різних отруйних речовин, що надходять з їжею або утворюються у харчових продуктах. Біологічне значення токсичних речовин у продуктах харчування та фактори, що діють на їх утворення. Токсичні та небезпечні елементи. Агрохімікати. Токсичні органічні сполуки. Радіонукліди. Мікотоксини. Природні токсичні інгредієнти рослинного походження. Природні токсичні складові продуктів тваринного походження. Бактеріальні токсини. Оцінка токсикологічного ризику тощо. Наведено дані щодо канцерогенної, мутагенної та тератогенної дії токсикантів. Окрема увага приділена токсикології полімерних матеріалів, що використовуються в харчовій промисловості, токсикологічним ризикам, які виникають від вживання продуктів, що містять ГМО та алергени.

Silabus_ Харчова токсикологія 2023

Технічний аналіз харчових добавок та косметичних продуктів

Харчові добавки є невід’ємною частиною харчових продуктів, які виконують різноманітні ролі – від поліпшення органолептичних властивостей до подовження термінів зберігання харчових продуктів. В освітньому компоненті висвітлено основні групи харчових добавок, їх класифікація, регламентація технічного аналізу. Розглянуто теоретичні та практичні питання використання у харчових технологіях традиційних й нових інгредієнтів –харчових та дієтичних добавок, прянощів, спецій і приправ. Розглянуто фізико-хімічні та сенсорні методи аналізу харчових добавок, смакових сумішей, та косметичної продукції, що ґрунтуються на принципах регламенту належної виробничої практики, стандартів операційного контролю основних параметрів якості, системи ідентифікації небезпечних чинників.

Silabus_ТАХДтаКП 2023

Психологія та конфліктологія у професійній діяльності

Silabus_Психологія та конфліктологія 2023

Аналіз ризиків при виробництві харчових продуктів і продуктів для індустрії краси

Silabus_Аналіз ризиків 2023

Наукові основи безвідходних і ресурсоощадних технологій

Silabus_НОБРТ 2023

Нутріцевтики і ксенобіотики

Silabus_Нутріцевтики і ксенобіотики, 2023

Сучасні технології сушіння матеріалів рослинного та тваринного походження

Silabus_Сушіння 2023

Технології натуральної та органічної косметики

Silabus_ТНтаОК 2023

Акредитація та сертифікація в харчовій промисловості

Silabus_АтаСвХП, 2023

Інноваційні технології галузі з КП

В дисципліні викладено основні відомості щодо інноваційних технологій в молочній та олійно-жировій галузях, основних інгредієнтів та технологій виробництва парфумерно-косметичних виробів з метою подальшого застосування знань у курсовому проєктуванні, науково-дослідній та магістерській роботах та подальшій практичній роботі на підприємствах молочної, олійножирової та парфумерно-косметичної галузях промисловості. Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні технології галузі» є набуття студентами професійного образного мислення та необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які пов’язані із технологічними процесами виробництва молочних, олійно-жирових, парфумерно-косметичних продуктів, а також застосування отриманих знань в подальшій виробничій діяльності.

Силабус ІТГ 2021

Методологія наукових досліджень

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» є ознайомлення майбутніх магістрів-технологів зі спеціальності 181 «Харчові технології» з науковими проблемами молокопереробної, олійно-жирової та парфумерно-косметичної галузей; вивчення методик та засобів самостійного проведення досліджень; вивчення основних категорій і методів оптимізації як сучасного наукового напрямку, можливостей та особливостей використання оптимізаційних методів у вирішенні практичних завдань виробництв харчового та парфумерно-косметичного профілю; самостійного вирішення наукових і технічних завдань, а також набуття навичок роботи в наукових колективах.

Силабус МНД 2021

Методи визначення токсичних речовин у харчових продуктах

Викладено сучасні методи визначення токсичних речовин(токсикологія харчових продуктів, хроматографічні методи визначення токсичних речовин, спектральні методи визначення токсичних речовин, екстракція в токсикології харчових продуктів, методи біотестування); наведено токсикологія харчових добавок(харчових барвників, ароматичних речовин, підсилювачів смаку та аромату, підсолоджувачів та цукрозамінників, харчових регуляторів кислотності та лужності, харчових стабілізаторів, згущувачів, комплексо-утворювачів та желюючих агентів, харчових консервантів, харчових антиоксидантів).

Робоча програма МВТРуХП

Силабус МВТРуХП

Управління безпечністю харчових продуктів

Викладено базові положення сучасної концепції управління безпечністю харчових продуктів (сутність поняття якості та безпечності, їх сучасна концепція; еволюція підходів до управління безпечністю та якістю харчових продуктів; функції управління безпечністю для одержання якісних харчових продуктів; методи та інструменти управління безпечністю харчових продуктів; концепція TQM – як ефективний спосіб управління технологіями для одержання безпечних харчових продуктів); створення системи управління якістю та безпечністю для ефективного функціонування технологій одержання харчових продуктів (стандартизація вимог до якості,міжнародні стандарти ISO, QS, GMP; система аналізу небезпечних і критичних точок контролю – НАССР; принципи системи НАССР; запровадження системи НАССР на малих та середніх підприємствах; обов’язкова та рекомендована документація систем управління безпечністю харчових продуктів (згідно з вимогами ДСТУ ISO 22000:2007).

Робоча програма УБХП

Силабус УБХП

Управління якістю продукції в технології виробництва молока та молочних продуктів

Викладено основні відомості щодо науково-практичних основ для вивчення дисципліни «Управління якістю продукції в технології виробництва молока та молочних продуктів»». Студенти ознайомлюються з організацією сучасного процесу функціонування харчових підприємств, зокрема молочних, орієнтованих на випуск якісної продукції за Державними та світовими системами контролю, які охоплюють всі послідовні операції виробництва і можливий діапазон показників для об’єктивної оцінки молочної сировини, складу і якості готової продукції.

Робоча програма УЯПвТВМтаМП

Силабус_УЯПвТВМтаМП

Технологія харчових продуктів спеціального призначення

В дисципліні викладено основні відомості щодо вимог до продуктів спеціального призначення та технологій харчових продуктів спеціального харчування – дитячих, геродієтичних, діабетичних та імуномодулюючих. Дисципліна «Технологія харчових продуктів спеціального призначення» базується на обов’язкових освітніх компонентах «Інноваційні технології у харчовій промисловості та в індустрії краси», «Інтелектуальна власність», «Методологія та організація наукових досліджень» тощо. Знання та вміння, набуті при вивчення дисципліни, можуть бути застосовані при освоєнні обов’язкових освітніх компонентів «Управління безпечністю у харчовій промисловості та в індустрії краси з КР», «Технохімічний та мікробіологічний контроль у харчовій промисловості та в індустрії краси», при проходженні виробничої та дослідницької практик, при виконанні кваліфікаційної роботи магістра, а також у подальшій виробничій діяльності на підприємствах харчової промисловості.

Робоча програма ТХПСП

Silabus ТХПСП

Міжнародне законодавство з контролю якості у харчовій промисловості та в індустрії краси

Освітній компонент (ОК) «Міжнародне законодавство з контролю якості у харчовій промисловості та в індустрії краси» зумовлено вагомістю проблеми забезпечення споживачів якісними і безпечними харчовими продуктами, необхідністю підвищення конкуренто-спроможності вітчизняних підприємств. Сьогодні досягти стійкого успіху можуть лише ті підприємства, які опанують найкращий досвід управління якістю. У сучасних умовах забезпечення високої якості стає об’єктивною умовою існування, найважливішим фактором підвищення рівня життя, економічної, соціальної та екологічної безпеки. Важливу роль у вирішенні проблеми якості відіграють стандартизація і сертифікація, які є ефективними засобами управління якістю і забезпечення безпеки продукції. Для прийняття раціональних рішень щодо підвищення якості продукції, необхідно знати проблему, еволюцію підходів до неї і практичний досвід у цій сфері; використовувати системний підхід до управління якістю, міжнародні і вітчизняні стандарти, володіти основами сертифікації. Сучасний спеціаліст повинен розуміти і використовувати у своїй діяльності нові підходи до управління якістю продукції, систем управління якістю згідно зі стандартами ISO серії 9000 та НАССР.

СИЛАБУС Міжнародне законодавство з КЯ у ХП та в ІК-2024

Програми практик

Наскрізна програма СВО Магістр

Програма виробничої практики_СВО Магістр технологія жирів

Програма виробничої практики_СВО Магістр технологія молока

Програма дослідницької практики_СВО Магістр

Програма виробничої практики_СВО Магістр_контроль якості

Кваліфікаційна робота магістра

Методичні вказівки до виконання КРМ зі спец. 181