Навчальні дисципліни та програми

Основним пріоритетом діяльності колективу кафедри технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси є поглиблення фундаментальної та спеціальної підготовки студентів, орієнтація їх на світовий рівень розвитку галузі. Викладачі кафедри активно працюють над вдосконаленням і розширен- ням навчально-методичної бази навчальних дисциплін, введених до нових навчальних планів.

Навчальні дисципліни за СВО “Бакалавр” зі спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» підготовки бакалаврів.

Навчальний план 2021 денна

Навчальний план 2021 заочна

Рецензція стейкхолдера Рибакової В.В.

Рецензія стейкхолдера Кміть Н.М.

Рецензія стейкхолдера Владової-Жулавської О.С.

Рецензія стейкхолдера Граб О.В.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Історія України та української культури

Метою викладання дисципліни «Історія України та української культури» є розвиток національної самосвідомості майбутніх фахівців, виховання патріотичних і морально-етичних переконань, формування політичної культури та гуманістичного мислення, національної свідомості, прищеплення навичок наукового аналізу, розуміння перспектив національнокультурного оновлення та закономірностей історичного розвитку.

РП ІУтаУК

Cилабус ІУтаУК

Інформатика та інформаційні технології

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформатика та інформаційні технології» є формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, навчання студентів використанню персональних комп’ютерів (ПК) у навчальному процесі і в практичній роботі по закінченню навчання, ознайомлення студентів з принципами організації даних, редагуванню їх і використанню для
рішення задач сучасного характеру, а також формування актуальних питань, пов’язаних з основами сучасних технологічних засобів обробки інформації й інформаційних технологій. Метою вивчення курсу є також підготовка здобувачів вищої освіти до свідомого вивчення суміжних з інформатикою дисциплін.

РП з І та ІТ

Силабус_ІтаІТ

Українська мова

В умовах розбудови української державності постає потреба у спеціалістах з бездоганним володінням українською мовою, що, своєю чергою, створює умови для впровадження в систему професійної освіти дисципліни «Українська мова», пов’язаної з вивчанням нової фахової та ділової комунікації, що вплине на розвиток професійно орієнтованих компетенцій особистості, здатної зреалізувати свій творчий потенціал в державних інтересах. Все це передбачає оновлення сутності навчання, яке стимулювало б систематичну і самостійну роботу здобувачів, підвищило об’єктивність оцінювання знань та сприяло б виникненню здорової конкуренції з-поміж учнівців. Отже, сучасне навчання має бути спрямоване на те, щоб здобувачі набули навичок практичного послуговування засобами вираження думки державною мовою, що може забезпечити студіювання курсу, зазначеного вище.

РП Українська мова

Силабус Українська мова

Вища математика

Метою викладання навчальної дисципліни «Вища математика» є: сприяння інтелектуальному розвитку студентів; формування у студентів навичок абстрактного мислення, вміння узагальнювати, аналізувати, знаходити закономірності, логічно мислити, планувати наперед; вироблення у студентів уміння самостійного навчання.

РП Вища математика

Силабус Вища математика

Іноземна мова

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» є підготовка здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до ефективного спілкування іноземною мовою в професійному середовищі, що передбачає наявність у здобувача таких мовленнєвих вмінь та мовних знань, котрі після закінчення курсу дадуть йому можливість: знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відеоінформацію, що міститься в англомовних матеріалах; аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань; перекладати англомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними, термінологічними та іншими словниками; писати професійні тексти англійською мовою; демонструвати міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті; обговорювати пов’язані з професійною сферою питання.

РП з Іноземної мови

Силабус Іноземна мова

Філософія

Мета дисципліни навчити студентів головним положенням і концепціям сучасної філософії з урахуванням останніх досягнень філософії та науки, формуванню знань про сутність культури як форми людської діяльності, її різновиди та історико-типологічні ознаки, роль у формуванні особистості та розвитку суспільства, формуванню політичної культури та гуманістичного мислення, прищеплення навичок наукового аналізу, спрямованого на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку.

РП Філософія.

Силабус Філософія

Біохімія з основами фізіології харчування

Мета вивчення курсу – сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти системних знань про молекулярні механізми функціонування біологічних систем; створення теоретичної бази для подальшого вивчення технологічних дисциплін; надання теоретичних знань та практичних навичок визначення якості продукції тваринництва, самостійного осмислення закономірностей та суттєвості біохімічних процесів, які відбуваються при виробництві та переробці продукції тваринництва і і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

РП БзОФХ

Силабус БзОФХ

Технічна мікробіологія

Мета навчальної дисципліни – оволодіння знаннями та практичними навичками, достатніми для формування компетентностей, необхідних для забезпечення мікробіологічного супроводу інженерної діяльності технологів підприємств з виробництва і переробки продукції тваринництва, формування у студентів сталої системи поглядів і теоретичних знань щодо основних і традиційних, а також сучасних та новітніх методів дослідження, які використовуються в мікробіології, для забезпечення відповідності продукції на всіх етапах її технологічного та життєвого циклу вимогам безпеки, встановленим у державних законах, національних і міжнародних нормативно-правових документах.

РП_Технічна_мікробіологія

Силабус Технічна мікробіологія

Розведення і генетика сільськогосподарських тварин і птиці

Метою викладання навчальної дисципліни «Розведення і генетика сільськогосподарських тварин і птиці» є вивчення основних законів та закономірностей генетики, узагальнення та використання на практиці теоретичних знань при розведенні сільськогосподарських тварин та птиці, виведенні нових порід із заданими морфологічними характеристиками.

РП_РіГСГТіП._

Силабус_РіГСГТтаП

Годівля сільськогосподарських тварин

Метою викладання навчальної дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» є формування у студентів системи знань і навичок з організації науково-обґрунтованої системи годівлі сільськогосподарських тварин, прогресивних способів раціонального використання кормів, особливості годівлі окремих видів тварин.

РП ГСТ

Силабус_ГСТ

Анатомія, фізіологія і гістологія

Метою викладання навчальної дисципліни «Анатомія, фізіологія і гістологія» є набуття теоретичних знань у галузі особливостей будови органів, апаратів і систем сільськогосподарських тварин та птиці у нерозривному зв’язку з їх функціями від клітинного рівня до рівня цілісного організму у порівняльно-видовому аспекті; на основі загальних закономірностей визначати видові, вікові і функціональні особливості органів, пов’язані з історичним, індивідуальним розвитком та умовами існування організму в цілому.

РП_АФіГ

Силабус_АФиГ

Технологія кормів з основами кормовиробництва

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія кормів з основами кормовиробництва» є ознайомлення студентів зі станом комбікормової промисловості світу, основними технологічними процесами виробництва комбікормів, принципи побудови технологічного процесу виробництва комбікормів, а також набуття студентами професійного образного мислення та необхідних теоретичних знань з основних видів кормових засобів і добавок, технологічних способів їх виробництва, набуття уміння і навичок по ефективному зберіганню, переробці кормових засобів у кормові продукти та їх використання в складі комбікормів.

РП ТКзОКВ

Силабус ТКзОКВ

Моделювання якості м’яса худоби і птиці

Метою викладання дисципліни «Моделювання якості м’яса худоби і птиці» є необхідність підготовки фахівців із системними знаннями і здатностями до вирішення проблем інноваційного характеру в галузі переробки продуктів тваринництва; прогнозування відтворення та продуктивності тварин, із застосуванням інбридингу, удосконалення та створення ліній і порід тварин, збереження генофонду; навичками планування експерименту з годівлі тварин, аналізу, систематизації і опрацювання наукової інформації з питань нормованої годівлі тварин; засобів контролю фізичних, хімічних та біологічних факторів зовнішнього середовища, апробації та санітарно-гігієнічної оцінки нових видів кормів, кормових добавок, технологічного обладнання, засобів догляду тварин та вивчення їх поведінки з метою одержання від них максимальної кількості продукції обумовленої генетичним потенціалом; розробляти різні види моделей технологічних процесів виробництва продукції тваринництва; аналізу стану популяцій, порід і типів сільськогосподарських тварин, визначення їх племінної і господарської цінності за походженням, індивідуальними якостями та потомством; ведення сучасного технологічного процесу виробництва та первинної переробки харчових яєць та м’яса сільськогосподарської птиці, системи маркетингу у птахівництві; забезпечувати екологічну безпеку на підприємстві шляхом комплексної переробки сировини тваринного походження.

РП МЯМХіП

Силабус_МЯМХіП

Фізика і хімія м’ясної сировини

Глибокі спеціальні знання фізико-хімічних процесів та змін, що відбуваються у м’ясі при переробці і виробництві м’ясопродуктів дозволяють отримувати високоякісні і безпечні м’ясопродукти з характерними смаком, кольором, ароматом та функціонально-технологічними властивостями. Сучасний фахівець з виробництва і переробки продукції тваринництва має володіти знаннями, що пов’язані із будовою, складом та фізико-хімічними властивостями тканин м’яса сільськогосподарських тварин і з основними закономірностями процесів та змінами, що відбуваються після забою тварин, під час зберігання та під впливом біологічних і фізико-хімічних факторів. Основою технологічних процесів, що відбуваються при виготовленні м’ясопродуктів переважно є біохімічні та/або фізико-хімічні перетворення різних компонентів сировини тваринного походження і нерозривно пов’язані із використанням спеціальних знань для розроблення, удосконалення, запровадження і розвитку науково обґрунтованих технологій виробництва м’ясних продуктів на підприємствах м’ясопереробної галузі із урахуванням регіональних і національних особливостей.

РП_ФіХМС

Силабус_ФіХМС

Хімія і фізика молочної сировини

Метою викладання навчальної дисципліни «Хімія і фізика молочної сировини» є набуття студентами глибоких знань з хімії і фізики молочної сировини при її переробці та для розробки, удосконалення, запровадження і розвитку технологій виробництва високоякісних та безпечних молочних та молоковмісних продуктів.

РП ХіФМС

Силабус_ХіФМС

Ветеринарно-гігієнічні та зоотехнічні основи організації молочних ферм

Метою викладання навчальної дисципліни «Ветеринарно-гігієнічні та зоотехнічні основи організації молочних ферм» – надання студентам спеціальних знань, необхідних теоретичних та практичних навичок, пов’язаних із сучасними та новими компонентами технологічних процесів з виробництва і
переробки продукції тваринництва з забезпеченням оптимальних умов утримання сільськогосподарських тварин, біологічної безпеки та здійсненням технологічного контролю сучасних технологій з виробництва молока для ефективного ведення господарської діяльності підприємства.

РП_ВГтаЗООМФ

Силабус_ВГтаЗООМФ

Технологія виробництва та первинної переробки продукції м’ясного скотарства

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія виробництва первинної переробки продукції м’ясного скотарства» є набуття студентами професійного образного мислення та необхідних теоретичних знань, вмінь і навичок: з питань вивчення технологій виробництва молока, яловичини у народному господарстві, а також технології первинної переробки ВРХ, переробки харчової і технічної вторинної сировини від переробки забійних тварин ВРХ, технології виробництва м’ясопродуктів широкого асортименту, обладнанням яке використовується у технологічних процесах, для підготовки студентів до наступної професійної діяльності на підприємствах м’ясної промисловості.

РП ТВтаПППМС

Силабус_ТВтаПППМС

Ветеринарно-санітарна і технологічна експертиза молока

Метою викладання дисципліни «Ветеринарно-санітарна і технологічна експертиза молока» – є формування чітких знань щодо ветеринарно-санітарних вимог отримання доброякісної молочної сировини, освоєння законодавства і організаційної структури державної ветеринарної служби України на об’єктах державного ветеринарного контролю (фермах), чіткого вирішення питань ветеринарно-санітарних і технологічних досліджень і гігієнічно-санітарної безпеки тваринницької сировини, сутності основних технологічних процесів переробки молока та обґрунтування основних технологічних параметрів із заходами щодо раціонального використання молока-сировини.

РП ВСіТЕМ

Силабус ВСіТЕМ

Технологія виробництва продукції птахівництва і кролівництва

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва і кролівництва» є надання студентам професійного образного мислення та необхідних теоретичних знань з технології первинної переробки птиці і кролів, з технологіями виробництва продукції з м’яса птиці, кролів та харчових яєць, переробки технічної сировини, а також з видами обладнання, яке використовується у технологічних процесах.

РП_ТВППіК

Силабус_ТВППіК

Технологія виробництва та первинної переробки продукції свинарства

Освітня компонента присвячена вивченню системи і організації виробництва племінної та товарної продукції свинарства. Ця система включає біологічні особливості, екстер’єр і конституцію, породи свиней і організацію племінної роботи, загальну і поопераційну технологію виробництва племінної продукції та товарної свинини (відтворення, вирощування племінного та ремонтного молодняку, дорощування товарного молодняку, відгодівля та реалізація свиней), моделювання технологічних процесів у виробництві. В системі підготовки фахівців використовуються технічні засоби навчання: мультимедійне супроводження, кінофільми про селекцію і особливості технології виробництва свинини, в умовах господарств різних типів. Вона об’єднує комплекс наук, що вивчають технологію транспортування, передзабійну підготовку, первину переробку забійних тварин, технологію зберігання м’яса та зміни, які відбуваються в ньому після забою, технологію переробки харчових субпродуктів, кишкової сировини та первинної обробки крові, ендокринно–ферментної сировини та шкурсировини. На лабораторно-практичних заняттях здобувачі розраховують різні елементи селекційного і технологічного процесу. У дисципліні «Технологія виробництва та первинної переробки продукції свинарства» також розглядаються питання щодо реалізації забійних тварин, їх перевезення різним транспортом, технології передзабійної підготовки тварин та їх забою, розрахунків виходу м’яса та субпродуктів, консервування м’ясопродуктів. Результатом вивчення дисципліни є підготовка кваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати питання раціональної організації з відтворення, вирощування свиней, проведення їх первинної переробки та раціонального використання продуктів забою задля забезпечення параметрів та здійснення технологічного контролю сучасних технологій виробництва свинини.

РП_ТВіПППС

Силабус_ТВіПППС

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті здобувачем компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних
аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання (зокрема на підприємствах виробництва і переробки продукції тваринництва), а також формування у здобувачів відповідальності за особисту та колективну безпеку із введенням активного і здорового способу життя. Н
адання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах з виробництва та переробки продукції тваринництва, формування у здобувачів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування
безпеки праці на робочих місцях.

РП БЖДтаООП

Силабус БЖДтаООП

Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості

Метою навчальної дисципліни є закріплення у студентів, які навчаються за спеціальністю «Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості», основних теоретичних положень з організації підприємницької діяльності в Україні, отримання практичних навичок вирішення актуальних питань, з якими може зіткнутись підприємець у процесі здійснення підприємницької діяльності. Ознайомлення з суттю та механізмом інвестування; формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для досконалого володіння практикою використання інвестиційних інструментів для залучення інвестицій; вироблення вміння оцінювати та аналізувати інвестиційні портфелі та проекти, а також інвестиційну політику, що проводиться в країні в сфері харчової та переробної промисловості. Дисципліна має за мету навчити студентів займатися цивілізованими бізнесом та підприємництвом.

РП ПтаІДвХіПП

Силабус ПтаІДвХіПП

Стандартизація, облік і звітність у виробництві та переробці продукції тваринництва

Метою викладання дисципліни «Стандартизація, облік і звітність у виробництві та переробці продукції тваринництва» є оволодіння студентами теоретичними та практичними знаннями зі стандартизації, обліку і звітності у виробництві та переробці продукції тваринництва, як інструментів формування якості продукції, а також підготовка здобувачів вищої освіти до свідомого вивчення суміжних дисциплін. Завданням курсу навчальної дисципліни є формування професійних знань і навичок зі стандартизації, обліку і звітності, оволодіння практичними основами розробки нормативної документації на різноманітні види продукції; аналіз наявного стану підготовки сучасної нормативно-правової документації в харчовій галузі.

РП_СОіЗуВтаППТ

Силабус_СОіЗуВтаППТ

Технологія переробки молока

Навчальна дисципліна «Технологія переробки молока» – це дисципліна циклу професійної підготовки, при вивченні якої у студентів формується професійне образне мислення, необхідні теоретичні знання та практичні навички, пов’язані із виробничо-технологічною, проектною і дослідницькою діяльністю в галузі розробки, удосконалення, запровадження і розвитку науково обґрунтованих технологій переробки молока у високоякісні й безпечні молочні та молоковмісні продукти на молокопереробних підприємствах різної потужності із врахуванням принципів організації безвідходного виробництва та особливостей Південного регіону України. Зміст дисципліни включає шість змістовних модулів, які охоплюють усі галузі молокопереробної промисловості – переробку молока у незбираномолочні продукти, масло та спреди, сири та сирні продукти, молочні та молоковмісні консерви, морозиво, молочні продукти дитячого харчування. Завданнями вивчення дисципліни «Технологія переробки молока» є: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології переробки продукції тваринництва – молока, що передбачає застосування певних методів, технологічних прийомів і наукових основ технології переробки молока і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; вивчення вимог щодо якості молочної сировини, її механічного та антибактеріального оброблення, умов збереження; вивчення методів досліджень якості сировини та готової продукції, а також систем контролю виробництва; ознайомлення з нормативною базою молочної промисловості, асортиментним рядом і класифікаціями молочних, комбінованих та молоковмісних продуктів різних груп; вивчення технологічних схем переробки молока у молочні, комбіновані та молоковмісні продукти різних груп, у т.ч. для дитячого харчування, їх апаратурного оформлення, особливостей підготовки сировини до переробки, сутності технологічних процесів, умов формування споживних властивостей, фасування, зберігання і транспортування готової продукції; формування знань щодо особливостей розробки, удосконалення, запровадження і розвитку науково обґрунтованих технологій переробки молока у високоякісні й безпечні молочні та молоковмісні продукти класичного й сучасного асортименту.

РП з ТПМо

Безпечність у виробництві та переробці молока

Метою викладання навчальної дисципліни «Безпечність у виробництві та переробці молока» є набуття студентами необхідних знань в галузі виробництва безпечної якісної молока-сировини та молочних продуктів, а також мікробіологічних процесів при виробництві та переробці продуктів тваринництва, засвоєння методів мікробіологічного контролю

РП Безпечність у виробництві та переробці молока

Силабус_БуВтаПМ

КП з Технології переробки молока

Курсове проєктування має за мету:
систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з технології переробки молока, застосування цих знань під час вирішення комплексних завдань молочної промисловості;

розвиток навиків ведення самостійної роботи, оволодіння методикою дослідження і експериментування при рішенні проблем та питань, які розробляються в курсовому проєкті;

з’ясування підготовленості здобувачів вищої освіти до самостійної роботи над кваліфікаційною роботою бакалавра зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Методичні вказівки до виконання КП Технологія перробки молока

Основи проектування підприємств з виробництва і переробки продукції тваринництва

Метою викладання дисципліни «Основи проектування підприємств з виробництва і переробки продукції тваринництва» – отримання знань щодо основ проектування, модернізації, технічного переоснащення, реконструкції та розширення підприємств з виробництва та переробки продукції тваринництва із застосуванням інженерних розрахунків, нормативної документації, оптимальних параметрів технологічних процесів, що дозволять застосовувати на практиці отримання безпечної сировини тваринного походження із заданим хімічних складом та високоякісних м’ясних, молочних і молоковмісних продуктів із врахуванням вимог охорони навколишнього середовища.

Робоча програма Основи проектування

Силабус Основи проектування

Технологія переробки м’яса

Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити можливість студентам одержати повні знання в питаннях, пов’язаних з переробкою м’ясної сировини. Переробка м’ясної сировини передбачає володіння технологіями сучасного виробництва усіх видів м’ясних продуктів. Фізіологія та біохімія різних видів тварин дозволяють ефективно здійснювати підбір сировини, процеси переробки і зберігання якості м’ясних продуктів. Дана дисципліна дає можливість майбутньому випускнику бути конкурентоспроможним, для роботи на усіх напрямках м’ясопереробних підприємств.

РП_ТПМ

Силабус ТПМ

КП з Технології переробки м’яса

Курсове проектування є завершальним етапом вивчення дисциплін освітнього процесу при підготовці молодих спеціалістів галузі. Мета курсового проектування полягає у закріпленні та систематизації теоретичних і практичних знань за вивченими дисциплінами і застосуванні їх для вирішення конкретних завдань, а також навички з організації і проектування технологічних процесів із дотриманням існуючих вимог.

Mетодичні вказівки до виконання КП

Ознайомча практика

Робоча програма

Переддипломна практика

Робоча програма

Атестаційний екзамен

Програма атестаційного екзамену

Кваліфікаційна робота бакалавра

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Каталог вибіркових дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін з іншої ОП

Біологія з основами зоології та морфології

Метою викладання навчальної дисципліни «Біологія з основами зоології та морфології» є формування у студентів – майбутніх фахівців, основ теоретичних знань з питань біології, зоології та морфології для подальшої здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зооінженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

РП БзОЗіМ

Силабус БзОЗіМ

Технологічне обладнання підприємств з виробництва і переробки продукції тваринництва

Мета викладання дисципліни «Технологічне обладнання підприємств з виробництва і переробки продукції тваринництва» – дати студентам комплекс знань та навчити їх орієнтуватися в галузі технологічного обладнання підприємств з виробництва і переробки продукції тваринного походження.

РП ТОПзВіППТ

Силабус ТОПзВіППТ

Генотипи ссавців у формуванні якості молока

Основними завданнями вивчення дисципліни «Генотипи ссавців у формуванні якості молока» є вивчення явища спадковості і мінливості ознак живих організмів, методи якісного покращення стад різних видів сільськогосподарських тварин, розробляє теорію і практику племінної справи. Здобуті знання з дисципліни сприяють успішному вирішенню завдань щодо підвищення резистентності тварин до інфекційних та інвазійних захворювань і запобіганню прояву генетичних аномалій; оволодінню сучасною теорією розведення тварин, методами їх добору і підбору та оцінки племінних і продуктивних якостей, шляхами виведення та вдосконалення існуючих порід, типів і ліній тварин; освоєнню сучасних прогресивних технології виробництва окремих видів продукції тваринництва.

РП_ГСуФЯМ

Силабус_ГСуФЯМ.

Ветеринарно-санітарна та технологічна експертиза м’ясних і молочних продуктів

Програмою дисципліни «Ветеринарно-санітарна та технологічна експертиза м’ясних і молочних продуктів» передбачено вивчення матеріалу щодо проведення ветеринарно-санітарного контролю мʼясної та молочної продукції в промислових умовах підприємств при отриманні, зберіганні та реалізації готової продукції. Набуття знань та вмінь з визначення фальсифікованої мʼясної та молочної продукції, організації ветеринарно-санітарного контролю та проведення оцінки фізико-хімічних та органолептичних показників у м’ясних і молочних продуктах.

РП_ВСтаТЕМіМП

Силабус_ВСтаТЕМіМП

Основи ветеринарної медицини

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи ветеринарної медицини» є ознайомити майбутніх бакалаврів у галузі тваринництва щодо забезпечення безпечності продукції, що виробляється, надати інформацію щодо ризиків як біогенного походження (мікробного, гельмінтного та інших), так і техногенного походження (кормові та харчові добавки, умови вирощування, технологічні агенти та інше), і, таким чином, запобігти випуску продукції, яка може спричинити шкоду для споживачів, персоналу тваринницьких ферм та підприємств харчової промисловості, а також запобігти поширенню захворюваності серед тварин.

РП_ОВМ

Силабус_ОВМ

Технологія продукції бджільництва

Метою вивчення дисципліни знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. є формування спеціальних знань щодо продуктів бджільництва, їх склад, властивості, технологію одержання, обробки і зберігання. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних засобів, методів, методичних прийомів та наукових принципів фізичного виховання та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

РП_ТПБ

Силабус_ТПБ

Основи автоматизованого проектування

Метою навчальної дисципліни «Основи автоматизованого проектування» є оволодіння студентами теоретичних та практичних знань з основ автоматизованого проектування підприємств з виробництва сировини тваринного походження та її переробки у молочні, молоковмісні та м’ясні продукти з використанням методів і засобів комп’ютерної графіки та подальшим їх поглибленням при виконанні курсових та дипломних проектів.

РП_ОАП

Силабус ОАП

Безвідходні технології молокопереробних виробництв

Наведений аналіз та узагальнений досвіт використання основних компонентів молока – жиру, білків, лактози, дана характеристика проміжних продуктів, нормативних витрат і можливих відходів. Освітлені питання проектування і практичний досвід організації виробництва. Наведені способи переробки вторинної молочної сировини на принципах безвідходної технології по закінченому та замкнутому циклах.

РП БТМВ

Силабус_БТМВ

Комплексна переробка вторинної молочної сировини

Представлені науково обґрунтовані технології виробництва високоякісних та безпечних молочних продуктів із вторинної тваринної сировини на підприємствах молокопереробної галузі. Приведені основні відомості щодо обладнання для їх переробки, освітлені питання проектування і практичний досвід організації виробництва. Значна увага приділена новим продуктам із вторинної тваринної молочної сировини, виробництво яких знаходиться на стадії освоєння, використанню мембранних процесів у переробці тваринної сировини. Представлені науково обґрунтовані технології виробництва високоякісних та безпечних молочних продуктів із застосуванням мембранних процесів (безлактозні та низьколактозні молочні продукти, зокрема низьколактозне морозиво, рідкі та сухі безлактозні білково-ліпідні концентрати маслянки, безлактозні молочні збивні десерти тощо). Показано економічну ефективність використання мембранних процесів у переробці тваринної сировини.

РП КПВМС

Силабус КПВМС

Біобезпека і радіобіологія

Метою викладання навчальної дисципліни «Біобезпека і радіобіологія» – сформувати у здобувачів вищої освіти системи знань і навиків з дисципліни, зміст якої охоплює проблематику, пов’язану з розвитком технологій, які стосуються наукових досліджень, питань годівлі тварин, турботи про здоров’я і життя людини і тварин, про дію іонізуючого випромінювання на живі організми та їх угруповання, збереження небезпечних патогенів і їх впливу на усе живе, що оточує людину, й на її саму. Дисципліна є невід’ємною складовою для формування кваліфікованого технолога, сприяє підвищенню рівня знань з основних питань щодо впливу сучасного розвитку науки на усе живе, наслідків цього впливу, міжнародних норм і законів України щодо регулювання питань біобезпеки та радіобіології, які мають місце на сучасному етапі розвитку господарської діяльності підприємств з виробництва та переробки продукції тваринництва.

РП_БіР

Силабус_БіР

Комплексна практика

Зміст цієї програми відображає порядок проходження та засвоєння освітньо-професійної програми здобувачами і спрямований на поглиблення знань і вмінь, що були отримані під час теоретичного навчання. Проходження комплексної практики дозволяє оцінити готовність здобувачів до самостійної трудової діяльності, а також здійснити підготовку до виконання кваліфікаційної роботи.

РП Комплексна практика

Методичні вказівки до комплексної практики

Фізичне виховання

Метою викладання вибіркової навчальної дисципліни «Фізичне виховання» є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і спортом, навичок здорового способу життя, навчання та удосконалення техніки оздоровчих видів рухової активності, підвищення рівня фізичної та психологічної підготовленості.

РП_Фізичне виховання

Силабус Фізичне виховання

Основи фахової дільності

Тваринництво є однією з основних галузей сільського господарства країни і багатьох її регіонів. Воно визначає не тільки ефективну діяльність сільськогосподарських товаровиробників, а й займає важливе місце в забезпеченні населення молочними і м’ясними продуктами. Насьогодні необхідний пошук радикальних заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва в сільськогосподарських підприємствах на основі впровадження інноваційних прийомів в технологію виробництва і підвищення якості. Інноваційна діяльність вносить істотний внесок в підвищення ефективності діяльності підприємств і служить основним фактором в його розвитку. Рівень розвитку і динамізм – науки, нових технологій, наукоємних галузей і підприємств, активно впроваджують нововведення, – забезпечують основу сталого економічного зростання. В даний час молочна промисловість є великою індустріальною галуззю харчової промисловості, на озброєнні якої знаходяться тисячі одиниць сучасного технологічного та енергетичного обладнання, та сотні поточних ліній, безліч засобів механізації та автоматизації технологічних процесів.

РП_ОФД

Силабус_ОФД

Управління ризиками в організаціях

Дисципліна “Управління ризиками в організаціях” дає здобувачам вищої освіти глибоке розуміння особливостей управління ризиками при здійсненні діяльності у публічній сфері. Студенти самостійно зможуть здійснювати аналіз ризику у публічному адмініструванні як на якісному так і на кількісному рівні, оцінювати його ступінь, моделювати та враховувати його, керувати ризиком, застосовуючи методи адекватні цілям та прийнятій системі гіпотез у публічному адмініструванні.

Силабус Управління ризиками в організаціях

Навчальні дисципліни за СВО “Бакалавр” зі спеціальності 181 “Харчові технології”

Теоретичні основи харчових технологій

Мета вивчення дисципліни „Теоретичні основи харчових технологій” полягає у формуванні знань та навичок аналізу технологічних процесів, ознайомленні студентів із закономірностями й процесами, які є загальними для різних галузей виробництва харчових продуктів. Основними завданнями дисципліни є: засвоєння основних понять, визначень та теоретичних основ технологій виробництва продуктів харчування; оволодіння методами визначення ефективності технологічних процесів в галузі переробки рослинної та тваринної сировини; пояснення процесів, які відбуваються під час переробки сировини і у готовії продукції при зберіганні.

РП ТОХТ

Silabus_ТОХТ

Комплексна переробка ВМР

Дисципліна вивчає комплексне використання вторинних матеріальних ресурсів молока: сироватки, отриманої при виробництві кисломолочного сиру та твердих сирів; знежиреного молока та маслянки, отриманих при виробництві вершкового масла. Студенти вивчають хімічний склад вторинних матеріальних ресурсів, характеристика та способи отримання побічних молочних продуктів, способи переробки вторинних матеріальних ресурсів з використанням принципів безвідходної технології.

РП_КП ВМР

Силабус_КП_ВМР

Контроль якості та безпеки продукції галузі

В результаті навчання: формування знань про хімічні та інструментальні методи хіміко-технологічного контролю технологічних процесів харчових виробництв та вміння їх застосовувати на практиці. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальна хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, біохімія, харчові технології. Зміст навчального модуля: об’єкти і методи контролю, поняття про якість продукції, органолептичний аналіз якості продуктів, механічний аналіз, методи визначення вологості, вмісту сухих і екстрактивних речовин, зольності, крохмалистості, вмісту вуглеводів і жирів, спирту і вуглекислоти у напоях, кислотності та окисно-відновного потенціалу тощо.

РП КЯта БПГ (жири)

Silabus_Контроль якості (жири)

РП КЯта БПГ (молоко)

Silabus_Контроль якості (молоко)

НАССР у галузі

Викладено інформацію щодо організації контролю якості і безпеки олійно-жирових
продуктів. Організація державного та внутрішнього контролю за якістю продукції. Правова та нормативна база контролю якості. Недоліки та проблеми в організації виробничого контролю. Наукові основи виробничого контролю. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю продукції. Методи управління якістю продукції. Класифікація методів контролю, признаки класифікації. Основні положення та загальні принципи безпеки олійно-жирових продуктів. Система управління безпекою олійно-жирових продуктів на основі концепції НАССР. Основні терміни та визначення. Національні законодавчі аспекти запровадження концепції НАССР на олійно-жирових підприємствах. Огляд міжнародних стандартів та схем сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР.

Силабус_НАССР_жири_

Силабус_НАССР_молоко

Раціональне використання відходів олійно-жирової галузі


Викладено основні відомості щодо відходів, що виникають на різних стадіях олійно-жирового виробництва: відходи, що виникають на стадії підготовки найбільш поширених в Україні культур олійного насінні до пресування та екстракції, характеристика цих відходів (хімічний склад, наявність корисних компонентів); відходи, що виникають в процесах гідратації, нейтралізації, адсорбційного очищення та модифікації (гідрогенізація, переетерифікація) жирів; відходи, що виникають на стадіях вінтерізації та дезодорації жирів, корисні компоненти відходів та можливість їх вилучення; бакові відстої, що утворюються на підприємствах ОЖГП, відходи гущепасток; відходи, що виникають у виробництві гліцерину, склад таких відходів та залежність складу жирових відходів від напрямку діяльності підприємств, де вони утворюються (олієвидобувні заводи, жиропереробні підприємства, жирові комбінати, що виробляють повний перелік оліє-жирової продукції).

РП РВВОЖГ

Silabus_РВВОЖГ

Сучасні методи оцінки якості та визначення фальсифікації харчових продуктів


Викладено основні проблеми контролю якості та безпеки харчової продукції; класифікація та стисла характеристика методів контролю якості харчових продуктів (органолептичні методи, інструментальні методи). Наведена номенклатура фізико-хімічних показників якості продукції, що виробляється різними галузями промисловості; контроль якості харчових продуктів рефрактометричними експрес-методами; контроль якості харчових продуктів фотоколориметричними експерес-методами; контроль якості люмінесцентними експрес-методами; контроль якості харчових продукції потенціометричними експрес-методами; Контроль якості харчових продуктів кондуктометричними експрес-методами; контроль якості харчових продуктів хроматографічними експрес-методами; біохімічні, мікробіологічні, імунологічні експрес-методи аналізу; портативні експрес-лабораторії для аналізу харчових продуктів.

РП_СМОЯіФХП

Silabus_СМОЯтаВФХП

Мікробіологія галузі

Для виробництва якісних харчових продуктів вивчення життєдіяльності мікроорганізмів, знання методів мікробіологічного та санітарно-бактеріологічного контролю на харчових підприємствах має вирішальне значення. Мікробіологія – одна з дисциплін фахової підготовки, оскільки якість молока та молочних продуктів суттєво залежить від наявності в сировині мікроорганізмів та їх розвитку в процесі виробництва. Мікробіологія галузі тісно пов’язана з біохімією молока, технологією молока та молоковмісних продуктів, науково-практичними основами виробництва молока та ін.

Основи автоматизованого проектування

Метою та основними завданнями курсу є: підготовка студентів до професійної діяльності в області проектування в умовах високих інформаційних технологій; вивчення основ автоматизованого проектування будівель та споруд; ознайомлення з основами побудови та функціонування систем автоматизованого проектування. Курс “Основи автоматизованого проектування” тематично пов’язаний з такими дисциплінами: інформатика, вища математика, нарисна геометрія, технічне креслення.

Стандартизація, метрологія та сертифікація

В сучасній ринковій економіці конкурентоспроможність продукції, яку випускає підприємство, визначає життєздатність даного підприємства. Одним з головних факторів, що впливають на конкурентоспроможність продукції, робіт та послуг, є їх якість.Стандартизація продукції, робіт і послуг виступає найважливішим інструментом забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції. На основі стандартизації сформовані принципи і нормативні акти метрології, технічних вимірювань, систем управління якості та сертифікації. Сертифікація є одним із засобів управління якістю, а методологічною, нормативною та організаційною базою для неї виступають метрологія і стандартизація. Оволодіння методами забезпечення якості, яке базується на тріаді – стандартизація, метрологія та сертифікація, – є в теперішній час однією з головних умов виходу постачальника на ринок із конкурентоспроможною продукцією (послугою), отже, і комерційного успіху

Робоча_програма_СМС, ОПП Технології та управління молочним бізнесом

Силабус_СМС, ОПП Технології та управління молочним бізнесом

Робоча_програма_СМС, ОПП Технології олійно-жирових продуктів і косметики

Силабус_СМС. ОПП Технології олійно-жирових продуктів і косметики

Європейське законодавство з контролю безпечності харчових продуктів

Вивчення дисципліни „ Європейське законодавство з контролю безпечності харчових продуктів ” зумовлено вагомістю проблеми забезпечення споживачів якісними і безпечними
харчовими продуктами, необхідністю підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Сьогодні досягти стійкого успіху можуть лише ті підприємства, які опанують найкращий досвід управління якістю. У сучасних умовах забезпечення високої якості стає об’єктивною умовою існування, найважливішим фактором підвищення рівня життя, економічної, соціальної та екологічної безпеки. Важливу роль у вирішенні проблеми якості відіграють стандартизація і сертифікація, які є ефективними засобами управління якістю і забезпечення безпеки продукції. Для прийняття раціональних рішень щодо підвищення якості продукції, необхідно знати проблему, еволюцію підходів до неї і практичний досвід у цій сфері; використовувати системний підхід до управління якістю, міжнародні і вітчизняні стандарти, володіти основами сертифікації. Сучасний спеціаліст повинен розуміти і використовувати у своїй діяльності нові підходи до управління якістю продукції, систем управління якістю згідно зі стандартами ISO серії 9000 та НАССР.

РП Європейське законодавство з контролю безпечності харчових продуктів 2020

Силабус_Європейське законодавство Поварова Н

Науково-практичні основи технології жирів і жирозамінників

Метою дисципліни є набуття студентами необхідних теоретичних знань щодо сутності технологічних процесів, їх взаємозв’язку і перспективи розвитку, а також отримання знань для глибокого опанування спеціальними технологічними дисциплінами.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Науково-практичні основи технології жирів та жирозамінників. Технологія жирів і жирозамінників» є:

– отримання знань щодо теоретичних основ основних виробництв оліє видобувного, жиропереробного підприємств;

– знайомство з основними видами нормативної документації на сировину, матеріали, готову продукцію та корисні відходи відповідних виробництв;

– знайомство з основними тенденціями розвитку та інноваційними технологіями в галузі.

РП НПО ТЖіЖЗ

Силабус НПО ТЖіЖЗ

Технологія жирів і жирозамінників з КР та КП

Метою дисципліни є набуття студентами професійного образного мислення та необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які пов’язані із технологічними процесами виробництва харчових продуктів в галузі технології жирів та жирозамінників, а також застосування отриманих знань в подальшій виробничій діяльності.

Завдання дисципліни –формування у студентів комплексу теоретичних та практичних знань щодо технології видобування олій та жирів пресовим та екстракційними способами, технології рафінування олій та жирів, технології модифікованих жирів, виробництва маргаринів та спеціальних жирів, майонезу та салатних соусів, технології вершкового масла та спредів, технології харчових поверхнево-активних речовин, жирних кислот та гліцерину, технології туалетного та господарчого мила, технології синтетичних миючих засобів з метою подальшого застосування знань у курсовому та дипломному проектуванні та подальшій практичній роботі на підприємствах олійножирової та парфумерно-косметичної галузях промисловості.

РП ТЖіЖЗ

Силабус ТЖіЖЗ

Технологія харчових виробництв. Технологія жирів і жирозамінників

Метою дисципліни є набуття студентами професійного образного мислення та необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які пов’язані із технологічними процесами виробництва харчових продуктів в галузі технології жирів та жирозамінників, а також застосування отриманих знань в подальшій виробничій діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія харчових виробництв. Технологія жирів і жирозамінників» є:

– отримання знань щодо теоретичних основ та технології основних виробництв олієвидобувного та жиропереробного підприємств;

– знайомство з методами та способами кваліфікаційного використання відходів виробництва; опанування системою нормування відходів і втрат в олієжировій галузі;

– знайомство з основними видами нормативної документації на сировину, матеріали, готову продукцію та корисні відходи відповідних виробництв;

– знайомство з основними тенденціями розвитку та інноваційними технологіями в галузі.

РП ТХВ.жири

Silabus_ТХВ жири

Хімія та фізика молока і молочних продуктів


Викладено основні відомості щодо використання теоретичного положення курсу у вивченні навчальної дисципліни «Хімія та фізика молока і молочних продуктів» для формування у студентів навиків орієнтуватись в напрямках молочної галузі; вирішенні проблем пов’язаних з хімічним складом молока різних видів ссавців у технологічних процесах переробки молока; володіти сучасними методами досліджень складу, властивостей та змін складових молока. Отриманні знання є фундаментом для виконання курсового та дипломного проектування.

Робоча програма ФтаХМіМП

Силабус_ХтаФМiМП

Програми практик

Наскрізна програма СВО Бакалавр

ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА 181

Програма переддипломної практики_ СВО Бакалавр_технологія жирів

Програма переддипломної практики_СВО Бакалавр_технологія молока

Програма технологічної практики_ СВО Бакалавр_технологія молока

Програма технологічної практики_СВО Бакалавр_технологія жирів

Кваліфікаційна робота бакалавра

Методичні вказівки до виконання КРМ бакалавра зі спец. 181

Навчальні дисципліни за СВО “Магістр” зі спеціальності 181 “Харчові технології”

ОПП магiстри 181 (молоко-жири-індустрія краси) 2021

ОПП магістри 181 (молоко-жири) 2021

Інноваційні технології галузі з КП

В дисципліні викладено основні відомості щодо інноваційних технологій в молочній та олійно-жировій галузях, основних інгредієнтів та технологій виробництва парфумерно-косметичних виробів з метою подальшого застосування знань у курсовому проєктуванні, науково-дослідній та магістерській роботах та подальшій практичній роботі на підприємствах молочної, олійножирової та парфумерно-косметичної галузях промисловості. Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні технології галузі» є набуття студентами професійного образного мислення та необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які пов’язані із технологічними процесами виробництва молочних, олійно-жирових, парфумерно-косметичних продуктів, а також застосування отриманих знань в подальшій виробничій діяльності.

Силабус ІТГ 2021

Методологія наукових досліджень

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» є ознайомлення майбутніх магістрів-технологів зі спеціальності 181 «Харчові технології» з науковими проблемами молокопереробної, олійно-жирової та парфумерно-косметичної галузей; вивчення методик та засобів самостійного проведення досліджень; вивчення основних категорій і методів оптимізації як сучасного наукового напрямку, можливостей та особливостей використання оптимізаційних методів у вирішенні практичних завдань виробництв харчового та парфумерно-косметичного профілю; самостійного вирішення наукових і технічних завдань, а також набуття навичок роботи в наукових колективах.

Силабус МНД 2021

Технологічний інжиніринг підприємств галузі

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологічний інжиніринг підприємств галузі» є формування теоретичних знань та практичних навичок у проведенні інтелектуальних та практичних видів діяльності, що мають за кінцеву мету отримання найкращих результатів від капіталовкладень або інших видатків, що пов’язані з реалізацією проектів різноманітного призначення, за рахунок найбільш раціонального підбору та ефективного використання ресурсів, а також методів організації та управління на базі сучасних науково-технічних досягнень та з урахуванням конкретних умов і факторів реалізації проектів.

Силабус ТІПГ 2021

Методи визначення токсичних речовин у харчових продуктах


Викладено сучасні методи визначення токсичних речовин(токсикологія харчових продуктів, хроматографічні методи визначення токсичних речовин, спектральні методи визначення токсичних речовин, екстракція в токсикології харчових продуктів, методи біотестування); наведено токсикологія харчових добавок(харчових барвників, ароматичних речовин, підсилювачів смаку та аромату, підсолоджувачів та цукрозамінників, харчових регуляторів кислотності та лужності, харчових стабілізаторів, згущувачів, комплексо-утворювачів та желюючих агентів, харчових консервантів, харчових антиоксидантів).

Робоча програма МВТРуХП

Силабус МВТРуХП

Управління безпечністю харчових продуктів


Викладено базові положення сучасної концепції управління безпечністю харчових продуктів (сутність поняття якості та безпечності, їх сучасна концепція; еволюція підходів до управління безпечністю та якістю харчових продуктів; функції управління безпечністю для одержання якісних харчових продуктів; методи та інструменти управління безпечністю харчових продуктів; концепція TQM – як ефективний спосіб управління технологіями для одержання безпечних харчових продуктів); створення системи управління якістю та безпечністю для ефективного функціонування технологій одержання харчових продуктів (стандартизація вимог до якості,міжнародні стандарти ISO, QS, GMP; система аналізу небезпечних і критичних точок контролю – НАССР; принципи системи НАССР; запровадження системи НАССР на малих та середніх підприємствах; обов’язкова та рекомендована документація систем управління безпечністю харчових продуктів (згідно з вимогами ДСТУ ISO 22000:2007).

Робоча програма УБХП

Силабус УБХП

Управління якістю продукції в технології виробництва молока та молочних продуктів


Викладено основні відомості щодо науково-практичних основ для вивчення дисципліни «Управління якістю продукції в технології виробництва молока та молочних продуктів»». Студенти ознайомлюються з організацією сучасного процесу функціонування харчових підприємств, зокрема молочних, орієнтованих на випуск якісної продукції за Державними та світовими системами контролю, які охоплюють всі послідовні операції виробництва і можливий діапазон показників для об’єктивної оцінки молочної сировини, складу і якості готової продукції.

Робоча програма УЯПвТВМтаМП

Силабус_УЯПвТВМтаМП

Технологія харчових продуктів спеціального призначення

В дисципліні викладено основні відомості щодо вимог до продуктів спеціального призначення та технологій харчових продуктів спеціального харчування – дитячих, геродієтичних, діабетичних та імуномодулюючих. Дисципліна «Технологія харчових продуктів спеціального призначення» базується на обов’язкових освітніх компонентах «Інноваційні технології у харчовій промисловості та в індустрії краси», «Інтелектуальна власність», «Методологія та організація наукових досліджень» тощо. Знання та вміння, набуті при вивчення дисципліни, можуть бути застосовані при освоєнні обов’язкових освітніх компонентів «Управління безпечністю у харчовій промисловості та в індустрії краси з КР», «Технохімічний та мікробіологічний контроль у харчовій промисловості та в індустрії краси», при проходженні виробничої та дослідницької практик, при виконанні кваліфікаційної роботи магістра, а також у подальшій виробничій діяльності на підприємствах харчової промисловості.

Робоча програма ТХПСП

Силабус ТХПСП

Програми практик

Наскрізна програма СВО Магістр

Програма виробничої практики_СВО Магістр технологія жирів

Програма виробничої практики_СВО Магістр технологія молока

Програма дослідницької практики_СВО Магістр

Програма виробничої практики_СВО Магістр_контроль якості

Кваліфікаційна робота магістра

Методичні вказівки до виконання КРМ зі спец. 181