ОПП “Технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси” (Бакалавр)

Навчальні дисципліни за СВО “Бакалавр” зі спеціальності 181 “Харчові технології”

ОПП “Технологія молока, жирів і продуктів для індустрії краси”, спеціальність 181-Харчові технології, СВО бакалавр, 2023р.

Каталог вибіркових освітніх компонент, бакалавр_2023

Теоретичні основи харчових технологій

Мета вивчення дисципліни „Теоретичні основи харчових технологій” полягає у формуванні знань та навичок аналізу технологічних процесів, ознайомленні студентів із закономірностями й процесами, які є загальними для різних галузей виробництва харчових продуктів. Основними завданнями дисципліни є: засвоєння основних понять, визначень та теоретичних основ технологій виробництва продуктів харчування; оволодіння методами визначення ефективності технологічних процесів в галузі переробки рослинної та тваринної сировини; пояснення процесів, які відбуваються під час переробки сировини і у готовії продукції при зберіганні.

РП ТОХТ 2022

Silabus_ТОХТ 2022

Silabus_ТОХТ 2023

Комплексна перероблення вторинної сировини у молочній та олійно-жировій галузях

Дисципліна узагальнює важливу для здобувачів інформацію щодо сучасних напрямків переробки вторинної молочної та олійно-жирової сировини. Надає відомості про склад вторинної молочної та олійно-жирової сировини (технологічних відходів) та їх класифікацію. Наведено технології продуктів із вторинної молочної сировини; продукти біологічної обробки сироватки (гідроліз лактози ферментами; мікробний синтез ферментів, антибіотиків; переробка лактози в молочну кислоту, етиловий спирт та ін.). Особливу увагу приділено використанню мембранних процесів у переробці вторинної молочної сировини. Викладено інформацію щодо відходів (вторинних продуктів), що виникають на різних стадіях олійно-жирового виробництва. Розглянуто методи переробки відходів з насіння олійних культур у корисні продукти та на інші потреби. Розглянуто технологію виробництва білкових продуктів із відходів олійного насіння та технологічні засади використання рослинних білків у харчових технологіях.

РП_КП ВМР

Силабус_КП_ВМР

Silabus_КПС у МОЖГ 2023

Контроль якості та безпеки продукції галузі

В результаті навчання: формування знань про хімічні та інструментальні методи хіміко-технологічного контролю технологічних процесів харчових виробництв та вміння їх застосовувати на практиці. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальна хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, біохімія, харчові технології. Зміст навчального модуля: об’єкти і методи контролю, поняття про якість продукції, органолептичний аналіз якості продуктів, механічний аналіз, методи визначення вологості, вмісту сухих і екстрактивних речовин, зольності, крохмалистості, вмісту вуглеводів і жирів, спирту і вуглекислоти у напоях, кислотності та окисно-відновного потенціалу тощо.

РП КЯта БПГ (жири)

Silabus_Контроль якості (жири)

РП КЯта БПГ (молоко)

Silabus_Контроль якості (молоко)

НАССР у галузі

Викладено інформацію щодо організації контролю якості і безпеки олійно-жирових
продуктів. Організація державного та внутрішнього контролю за якістю продукції. Правова та нормативна база контролю якості. Недоліки та проблеми в організації виробничого контролю. Наукові основи виробничого контролю. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю продукції. Методи управління якістю продукції. Класифікація методів контролю, признаки класифікації. Основні положення та загальні принципи безпеки олійно-жирових продуктів. Система управління безпекою олійно-жирових продуктів на основі концепції НАССР. Основні терміни та визначення. Національні законодавчі аспекти запровадження концепції НАССР на олійно-жирових підприємствах. Огляд міжнародних стандартів та схем сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР.

Силабус_НАССР_жири_

Силабус_НАССР_молоко

Раціональне використання відходів олійно-жирової галузі

Викладено основні відомості щодо відходів, що виникають на різних стадіях олійно-жирового виробництва: відходи, що виникають на стадії підготовки найбільш поширених в Україні культур олійного насінні до пресування та екстракції, характеристика цих відходів (хімічний склад, наявність корисних компонентів); відходи, що виникають в процесах гідратації, нейтралізації, адсорбційного очищення та модифікації (гідрогенізація, переетерифікація) жирів; відходи, що виникають на стадіях вінтерізації та дезодорації жирів, корисні компоненти відходів та можливість їх вилучення; бакові відстої, що утворюються на підприємствах ОЖГП, відходи гущепасток; відходи, що виникають у виробництві гліцерину, склад таких відходів та залежність складу жирових відходів від напрямку діяльності підприємств, де вони утворюються (олієвидобувні заводи, жиропереробні підприємства, жирові комбінати, що виробляють повний перелік оліє-жирової продукції).

РП РВВОЖГ

Silabus_РВВОЖГ

Сучасні методи оцінки якості та визначення фальсифікації харчових продуктів

Викладено основні проблеми контролю якості та безпеки харчової продукції; класифікація та стисла характеристика методів контролю якості харчових продуктів (органолептичні методи, інструментальні методи). Наведена номенклатура фізико-хімічних показників якості продукції, що виробляється різними галузями промисловості; контроль якості харчових продуктів рефрактометричними експрес-методами; контроль якості харчових продуктів фотоколориметричними експерес-методами; контроль якості люмінесцентними експрес-методами; контроль якості харчових продукції потенціометричними експрес-методами; Контроль якості харчових продуктів кондуктометричними експрес-методами; контроль якості харчових продуктів хроматографічними експрес-методами; біохімічні, мікробіологічні, імунологічні експрес-методи аналізу; портативні експрес-лабораторії для аналізу харчових продуктів.

РП_СМОЯіФХП. 2022

Silabus_СМОЯтаВФХП – 181 спец., 2022

Мікробіологія галузі

Для виробництва якісних харчових продуктів вивчення життєдіяльності мікроорганізмів, знання методів мікробіологічного та санітарно-бактеріологічного контролю на харчових підприємствах має вирішальне значення. Мікробіологія – одна з дисциплін фахової підготовки, оскільки якість молока та молочних продуктів суттєво залежить від наявності в сировині мікроорганізмів та їх розвитку в процесі виробництва. Мікробіологія галузі тісно пов’язана з біохімією молока, технологією молока та молоковмісних продуктів, науково-практичними основами виробництва молока та ін.

Основи автоматизованого проектування

Метою та основними завданнями курсу є: підготовка студентів до професійної діяльності в області проектування в умовах високих інформаційних технологій; вивчення основ автоматизованого проектування будівель та споруд; ознайомлення з основами побудови та функціонування систем автоматизованого проектування. Курс “Основи автоматизованого проектування” тематично пов’язаний з такими дисциплінами: інформатика, вища математика, нарисна геометрія, технічне креслення.

Стандартизація, метрологія та сертифікація

В сучасній ринковій економіці конкурентоспроможність продукції, яку випускає підприємство, визначає життєздатність даного підприємства. Одним з головних факторів, що впливають на конкурентоспроможність продукції, робіт та послуг, є їх якість.Стандартизація продукції, робіт і послуг виступає найважливішим інструментом забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції. На основі стандартизації сформовані принципи і нормативні акти метрології, технічних вимірювань, систем управління якості та сертифікації. Сертифікація є одним із засобів управління якістю, а методологічною, нормативною та організаційною базою для неї виступають метрологія і стандартизація. Оволодіння методами забезпечення якості, яке базується на тріаді – стандартизація, метрологія та сертифікація, – є в теперішній час однією з головних умов виходу постачальника на ринок із конкурентоспроможною продукцією (послугою), отже, і комерційного успіху

Робоча_програма_СМС, ОПП Технології та управління молочним бізнесом

Силабус_СМС, ОПП Технології та управління молочним бізнесом

Робоча_програма_СМС, ОПП Технології олійно-жирових продуктів і косметики

Силабус_СМС. ОПП Технології олійно-жирових продуктів і косметики

Силабус_СМС-2024

Європейське законодавство з контролю безпечності харчових продуктів

Вивчення дисципліни „ Європейське законодавство з контролю безпечності харчових продуктів ” зумовлено вагомістю проблеми забезпечення споживачів якісними і безпечними
харчовими продуктами, необхідністю підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Сьогодні досягти стійкого успіху можуть лише ті підприємства, які опанують найкращий досвід управління якістю. У сучасних умовах забезпечення високої якості стає об’єктивною умовою існування, найважливішим фактором підвищення рівня життя, економічної, соціальної та екологічної безпеки. Важливу роль у вирішенні проблеми якості відіграють стандартизація і сертифікація, які є ефективними засобами управління якістю і забезпечення безпеки продукції. Для прийняття раціональних рішень щодо підвищення якості продукції, необхідно знати проблему, еволюцію підходів до неї і практичний досвід у цій сфері; використовувати системний підхід до управління якістю, міжнародні і вітчизняні стандарти, володіти основами сертифікації. Сучасний спеціаліст повинен розуміти і використовувати у своїй діяльності нові підходи до управління якістю продукції, систем управління якістю згідно зі стандартами ISO серії 9000 та НАССР.

РП Європейське законодавство з контролю безпечності харчових продуктів 2020

Силабус_Європейське законодавство

Науково-практичні основи технологій молока та жирів

Метою дисципліни є набуття студентами необхідних теоретичних знань щодо сутності технологічних процесів, їх взаємозв’язку і перспективи розвитку, а також отримання знань для глибокого опанування спеціальними технологічними дисциплінами.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– отримання знань щодо теоретичних основ основних виробництв оліє видобувного, жиропереробного підприємств;

– знайомство з основними видами нормативної документації на сировину, матеріали, готову продукцію та корисні відходи відповідних виробництв;

– знайомство з основними тенденціями розвитку та інноваційними технологіями в галузі.

РП НПО ТМтаЖ

Силабус НПО ТМтаЖ2022

Технології та експертиза у олійно-жировій галузі

Метою дисципліни є набуття студентами професійного образного мислення та необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які пов’язані із технологічними процесами виробництва харчових продуктів в галузі технології жирів та жирозамінників, а також застосування отриманих знань в подальшій виробничій діяльності.

Завдання дисципліни –формування у студентів комплексу теоретичних та практичних знань щодо технології видобування олій та жирів пресовим та екстракційними способами, технології рафінування олій та жирів, технології модифікованих жирів, виробництва маргаринів та спеціальних жирів, майонезу та салатних соусів, технології вершкового масла та спредів, технології харчових поверхнево-активних речовин, жирних кислот та гліцерину, технології туалетного та господарчого мила, технології синтетичних миючих засобів з метою подальшого застосування знань у курсовому та дипломному проектуванні та подальшій практичній роботі на підприємствах олійножирової та парфумерно-косметичної галузях промисловості.

РП ТтаЕуОЖГ

Силабус ТтаЕуОЖГ 2022

Технологія харчових виробництв (Технологія жирів і жирозамінників)

Метою дисципліни є набуття студентами професійного образного мислення та необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які пов’язані із технологічними процесами виробництва харчових продуктів в галузі технології жирів та жирозамінників, а також застосування отриманих знань в подальшій виробничій діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія харчових виробництв. Технологія жирів і жирозамінників» є:

– отримання знань щодо теоретичних основ та технології основних виробництв олієвидобувного та жиропереробного підприємств;

– знайомство з методами та способами кваліфікаційного використання відходів виробництва; опанування системою нормування відходів і втрат в олієжировій галузі;

– знайомство з основними видами нормативної документації на сировину, матеріали, готову продукцію та корисні відходи відповідних виробництв;

– знайомство з основними тенденціями розвитку та інноваційними технологіями в галузі.

РП ТХВ жир. 2022

Silabus_ТХВ жири 2022

Silabus_ТХВ (жири) 2023

Хімія та фізика молока і молочних продуктів

Викладено основні відомості щодо використання теоретичного положення курсу у вивченні навчальної дисципліни «Хімія та фізика молока і молочних продуктів» для формування у студентів навиків орієнтуватись в напрямках молочної галузі; вирішенні проблем пов’язаних з хімічним складом молока різних видів ссавців у технологічних процесах переробки молока; володіти сучасними методами досліджень складу, властивостей та змін складових молока. Отриманні знання є фундаментом для виконання курсового та дипломного проектування.

Робоча програма ФтаХМіМП

Силабус_ХтаФМiМП

Програми практик

Наскрізна програма СВО Бакалавр

ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА 181

Програма переддипломної практики_ СВО Бакалавр_технологія жирів

Програма переддипломної практики_СВО Бакалавр_технологія молока

Програма технологічної практики_ СВО Бакалавр_технологія молока

Програма технологічної практики_СВО Бакалавр_технологія жирів

Кваліфікаційна робота бакалавра

Методичні вказівки до виконання КРМ бакалавра зі спец. 181