Публічна інформація

Якість освітньої програми та організації освітнього процесу

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Діяльність стейкхолдерів поширюється на спеціальності, де безпосередньо відбувається забезпечення освітньої діяльності та освітнього процесу, шляхом надання пропозицій та участі в роботі методичної комісії щодо оновлення діючих та розроблення нових освітніх програм.

Університет реалізує політику єдиної системної комунікації з усіма стейкхолдерами. Комунікація з ними включає короткострокові і довгострокові взаємодії, характер яких визначається пріоритетними напрямками діяльності ОНТУ.

Інтересами та очікуваннями стейкхолдерів освітніх програм Університету для здобувачів освіти є можливість отримання сучасної та якісної освіти, сприятливих умов для особистісного розвитку і навчання в ОНТУ, збереження фізичного та психічного здоров’я, задоволення запитів у самореалізації в суспільстві.

Вплив стейкхолдерів на забезпечення якості освітньої діяльності Університету може здійснюватися:

 • через органи студентського самоврядування;

 • через участь в адміністративних структурах на рівні Інституту;

 • колективно (ініціативні групи, університетські групи, університетський потік тощо);

 • індивідуально;

 • очно;

 • дистанційно.

На інституційному рівні університету стейкхолдери мають право впливати на:

 • процес надання якісної освіти та забезпечення сприятливих умов навчання;

 • публічність та прозорість управлінської, організаційної та кадрової інформації;

 • удосконалення майбутнього суспільства шляхом соціалізації студентів;

 • оптимізацію і вдосконалення інформаційних ресурсів навчального закладу бібліотеки, дистанційного середовища для навчання, офіційного веб-сайту ОНТУ тощо);

 • зв’язок із потенційними роботодавцями, організацію та рівень працевлаштування випускників Університету;

 • створення груп та комісій з питань етики та університетської доброчесності шляхом сприяння університетській доброчесності (формування університетської спільноти, несумісної з корупцією, плагіатом, фальсифікацією, списуванням, обманом, хабарництвом, необ’єктивним оцінюванням тощо).

 • якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти в академічній мобільності, наукових проєктах, конференціях, публікаціях тощо.

З цією метою, згідно з “Положенням про організацію освітнього процесу” в ОНТУ проводяться онлайн-опитування стейкхолдерів щодо якості освітньої програми та якості освітньої діяльності за допомогою анкетування.

Опитування 2022 рік

Анкета опитування здобувачів СВО “БАКАЛАВР” за ОПП 204 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” щодо якості освітньої програми та якості надання освітніх послуг

Результати опитування здобувачів 2022

Анкета опитування випускників ОНТУ щодо якості освітньої програми за спеціальністю 204 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” СВО “БАКАЛАВР”

Результати опитування випускників 2022

Анкета опитування для викладацького складу щодо якості ОПП “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” СВО “БАКАЛАВР”

Результати опитування викладачів 2022

Якість викладання за освітньою програмою 204 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” СВО “БАКАЛАВР” очима роботодавців.

Результати опитування роботодавців 2022

Обговорення ОПП зі спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” зі здобувачами вищої освіти