Вимоги роботодавців

Спеціальність 181 “Харчові технології”

Освітньо-професійна програма

«Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості та в індустрії краси»

Фахівці в «Харчові технології» за ОПП «Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості та в індустрії краси» завжди затребувані, а рівень освіти, який дає кафедра технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси, забезпечує не тільки перше місце роботи, а й високу заробітну плату. Наші випускники працюють на провідних підприємствах галузі як в Україні так і за кордоном. І ми цим по справжньому пишаємося!

Політика всіх освітніх компонентів на кафедрі є уніфікованою та визначена з урахуванням вимог роботодавців.

Основні вимоги роботодавців до наших випускників:

 • Організація та контроль технологічного процесу, виконання стандартів та технічних умов.

Здатність використовувати чинну законодавчу базу, довідкові матеріали та професійно-профільовані знання для розроблення нормативної документації.

Обирати та впроваджувати у практичну виробничу діяльність ефективні технології, раціональні методи управління виробництвом з урахуванням світових тенденцій розвитку харчових технології, планувати потребу у ресурсах, відповідно до сучасних економічних умов.

 • Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості та в індустрії краси, згідно чинного законодавства України.

Планування і проведення промислових випробувань на підприємствах галузі здійснення їх інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

Здатність обирати та застосовувати спеціалізоване лабораторне і технологічне обладнання та прилади, науково-обгрунтовані методи та програмне забезпечення для проведення наукових досліджень у сфері харчовій промисловості та в індустрії краси.

 • Вміння планування кількості досліджень та формування зразків для проведення випробувань на показники якості та безпечності (ГМО) продукту, згідно нормативної документації, специфікацій, внутрішніх та зовнішніх розпоряджень.

Використання професійно-профільованих знань в галузі управління якістю та безпечністю харчових продуктів для розробки і впровадження систем менеджменту якості і безпечності продукції.

Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для вирішення прикладних задач.

Мати базові навички прове­дення теоретичних та/або експеримен­тальних наукових досліджень, що вико­нуються індивідуально та / або у складі наукової групи.

 • Координація роботи працівників при виконанні лабораторних досліджень і своєчасне оформлення всіх документів про якість сировини та продуктів, згідно нормативної документації, специфікацій та розпоряджень.

Здатність самостійно планувати, організовувати, проводити наукові дослідження з урахуванням світових тенденцій науково-технічного розвитку галузі в умовах навчальних, науково-дослідних лабораторій та у виробничих умовах із застосуванням сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій.

 • Вміння працювати в команді.

Здатність працювати в команді.

 • Загальне керівництво технологічним процесом виробництва продукції.

Організація, контроль та управління технологічними процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти.

 • Забезпечення високої якості продукції, що виробляється.

Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів, зокрема харчовій промисловості та в індустрії краси, із застосуванням сучасних методів.

 • Приймати участь у розробці i впровадженні нових видів продукції.

Вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів, зокрема для харчової промисловості та в індустрії краси, підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку галузі.

 • Проводити технологічні відпрацювання нової продукції на виробничих лініях.

Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу.

 • Брати участь у розробці технологічної документації.

Вміти розробляти проекти тех­нічних умов і технологічних інструкцій на харчові та косметичні продукти.

 • Дотримання норм і правил безпеки на робочому місці та забезпечення їх виконання підлеглими співробітникам.

Дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та організаційні заходи щодо організації безпе­чних умов праці під час виробничої діяльності.

 • Супроводження систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів і інтеграція цих систем на принципах НАССР та GMP.

Впроваджувати системи управління якістю та безпечністю харчових та косметичних продуктів.

 • Оптимізація процесів виробництва з метою забезпечення максимальної продуктивності та ефективності.

3датність застосовувати базові знання фундаментальних наук для розуміння суті технологічних процесів, що відбуваються під час виробництва харчових та косметичних продуктів.

Вміти на основі знань нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підприємств харчової промисловості, аналізувати сучасні тенденції розвитку харчових і переробних технологій, зокрема харчових технологій та для індустрії краси.

Вміти визначати показники ефективності виробництва та реалізовувати заходи для її підвищення шляхом раціонального використання і скорочення витрат людської праці, енергетичних та сировинних ресурсів для забезпечення конкурентоспроможності виготовленої продукції.

Знаходити рішення щодо формування нових конкурентних переваг підприємств харчової та для індустрії краси передбачати можливі ризики, оцінювати їхній рівень під час діяльності підприємств різних галузей харчової промисловості.

 • Аналіз даних виробництва та складання звітів про виробничу діяльність та ефективність процесів.

Здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках розроблення та виведення харчових продуктів, зокрема харчових продуктів та продуктів для індустрії краси, на споживчий ринок, вести облік витрат матеріальних ресурсів.

Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, професійні та базові знання в галузі економіки для вирішення прикладних задач, проводити технологічні, технічні та економічні розрахунки.

Освітньо-професійна програма «Технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси»

Основні вимоги роботодавців до наших випускників:

 • Організація та контроль технологічного процесу, виконання стандартів та технічних умов.

Здатність використовувати чинну законодавчу базу, довідкові матеріали та професійно-профільовані знання для розроблення нормативної документації.

Обирати та впроваджувати у практичну виробничу діяльність ефективні технології, обладнання, раціональні методи управління виробництвом з урахуванням світових тенденцій розвитку харчових технології, планувати потребу у ресурсах, відповідно до сучасних економічних умов.

 • Контроль ведення кількісно-якісного обліку молока, олійно-жирових продуктів та косметичних продуктів, згідно чинного законодавства України.

Планування і проведення промислових випробувань на підприємствах галузі зберігання і переробки молока, олійної сировини, жирів та косметичних інгредієнтів, здійснення їх інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

Здатність обирати та застосовувати спеціалізоване лабораторне і технологічне обладнання та прилади, науково-обгрунтовані методи та програмне забезпечення для проведення наукових досліджень у сфері технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси.

 • Вміння планування кількості досліджень та формування зразків для проведення випробувань на показники якості та безпечності (ГМО) продукту, згідно нормативної документації, специфікацій, внутрішніх та зовнішніх розпоряджень.

Використання професійно-профільованих знань в галузі управління якістю та безпечністю харчових продуктів для розробки і впровадження систем менеджменту якості і безпечності продукції.

Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для вирішення прикладних задач.

Мати базові навички прове­дення теоретичних та/або експеримен­тальних наукових досліджень, що вико­нуються індивідуально та / або у складі наукової групи.

 • Координація роботи працівників при виконанні лабораторних досліджень і своєчасне оформлення всіх документів про якість сировини та продуктів, згідно нормативної документації, специфікацій та розпоряджень.

Здатність самостійно планувати, організовувати, проводити наукові дослідження з урахуванням світових тенденцій науково-технічного розвитку галузі в умовах навчальних, науково-дослідних лабораторій та у виробничих умовах із застосуванням сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій.

 • Вміння працювати в команді.

Здатність працювати в команді.

 • Загальне керівництво технологічним процесом виробництва продукції.

Організація, контроль та управління технологічними процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування.

Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів.

 • Забезпечення високої якості продукції, що виробляється.

Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів, зокрема молока, олійної сировини, жирів і продуктів для індустрії краси, із і застосуванням сучасних методів.

 • Приймати участь у розробці i впровадженні нових видів продукції.

Вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів, зокрема молочних, жирів і продуктів для індустрії краси, підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку галузі.

 • Проводити технологічні відпрацювання нової продукції на виробничих лініях.

Здатність впроваджувані у виробництво технології харчових продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу.

Обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та правила експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів запроектованого асортименту.

 • Брати участь у розробці технологічної документації.

Вміти розробляти проекти тех­нічних умов і технологічних інструкцій на харчові продукти, молочних, жирів і продуктів для індустрії краси.

 • Дотримання норм і правил безпеки на робочому місці та забезпечення їх виконання підлеглими співробітникам.

Дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та організаційні заходи щодо організації безпе­чних умов праці під час виробничої діяльності.

 • Супроводження систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів і інтеграція цих систем на принципах НАССР.

Впроваджувати системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. зокрема молочних, жирів і продуктів для індустрії краси.

 • Оптимізація процесів виробництва з метою забезпечення максимальної продуктивності та ефективності.

3датність застосовувати базові знання фундаментальних наук для розуміння суті технологічних процесів, що відбуваються під час виробництва харчових продуктів, зокрема молока, жирів і продуктів для індустрії краси.

Вміти на основі знань нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підприємств харчової промисловості, аналізувати сучасні тенденції розвитку харчових і переробних технологій, зокрема технологій молока, жирів і продуктів для індустрії краси.

Вміти визначати показники ефективності виробництва та реалізовувати заходи для її підвищення шляхом раціонального використання і скорочення витрат людської праці, енергетичних та сировинних ресурсів для забезпечення конкурентоспроможності виготовленої продукції.

Знаходити рішення щодо формування нових конкурентних переваг підприємств молочних, олійно-жирових та для індустрії краси передбачати можливі ризики, оцінювати їхній рівень під час діяльності підприємств різних галузей харчової промисловості.

 • Аналіз даних виробництва та складання звітів про виробничу діяльність та ефективність процесів.

Здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках розроблення та виведення харчових продуктів, зокрема продуктів молока, жирів і продуктів для індустрії краси, на споживчий ринок, вести облік витрат матеріальних ресурсів.

Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, професійні та базові знання в галузі економіки для вирішення прикладних задач, проводити технологічні, технічні та економічні розрахунки.

Спеціальність 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Освітньо-професійна програма “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

На ринку праці фахівці з виробництва і переробки продукції тваринництва завжди затребувані, адже саме від їхнього професіоналізму залежить забезпечення населення такими важливими продуктами харчування, як м’ясо, молоко, яйця, мед та ще великий перелік промислових товарів.

Дана спеціальність має особливу підтримку від держави, тож, відповідно, випускники спеціальності після закінчення навчання працевлаштовуються на провідні підприємства агропромислового комплексу і мають високу, стабільну заробітну плату.

Викладання освітніх компонент є уніфікованим і визначається стандартом з урахуванням вимог роботодавців.

Основні вимоги роботодавців до фахівців з виробництва і переробки продукції тваринництва:

 • вирішує складні спеціалізовані завдання з підвищення ефективності та рентабельності виробництва тваринницької продукції у сільськогосподарських підприємствах різних форм власності (розробка раціонів, контроль режимів і техніки годівлі, сприяння зростанню продуктивності сільськогосподарських тварин із врахуванням сучасної зооінженерії, умов експлуатації тварин та мікроклімату, виявлення і лікування захворювань тварин);
 • розробляє операційні карти технологічних процесів у тваринництві, контролює ведення зоотехнічного і племінного обліку у практичних ситуаціях (спрямоване вирощування молодняку, генетична експертиза походження тварин і оцінка їх за власною продуктивністю та якістю нащадків, бонітування, штучне запліднення, комп’ютерні системи обліку);
 • здійснює контроль технологічних процесів під час виробництва та переробки продукції тваринництва;
 • забезпечує роботу лабораторій із визначення хімічного складу та показників якості тваринницької сировини і готової продукції (методи і методики дослідження, прилади, лабораторне обладнання, планування кількості досліджень, знання вимог нормативної документації, мінімальних специфікацій якості та чинного законодавства України, оформлення документації);
 • володіє навичками управління якістю та безпечністю продукції тваринного походження (системи менеджменту якості і безпечності продукції ДСТУ ISO 14001, ДСТУ ISO 22000, ДСТУ ISO 9000, НАССР, BRC Global Standard for Food Safety тощо);
 • проводить продуктові розрахунки, підбір і розрахунок обладнання при виробництві продуктів на м’ясній і молочній основі (необхідна маса сировини і готової продукції, потреба у допоміжних матеріалах, пакувальні матеріали тощо);
 • знає і здатен застосовувати на практиці технології виробництва і переробки продукції тваринництва (традиційні, інноваційні, з раціональним використанням сировини тваринного походження, безвідходні);
 • здійснює контроль додержання працівниками виробничої і технологічної дисципліни, правил і норм з охорони праці, протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища;
 • проводить санітарно-гігієнічні і профілактичні заходи на фермах та інших об’єктах із виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • організовує облік та складає звітність на технологічних ділянках виробництва і переробки продукції тваринництва, використовує сучасні системи автоматизації процесів бухгалтерського, управлінського, податкового, кадрового обліку (норми виробництва, норми часу, норми оплати праці, матеріальні цінності, економічні показники діяльності підприємства);
 • здатен працювати в команді і будувати міжособистісні горизонтальні зв’язки, дотримуватись етичних і культурних норм, здатен швидко адаптуватись і зростати професійно.