ОПП “Технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси”

Навчальні дисципліни за СВО “Магістр” зі спеціальності 181 “Харчові технології”

ОПП магiстри 181 (молоко-жири-індустрія краси) 2021

ОПП магістри 181 (молоко-жири) 2021

ОПП_магiстри_181_молоко+жири+індустрія_краси_2022_р.

OПП Технології молока, жирів і продуктів для індустрії краси, СВО Магістр-2023

Каталог вибіркових дисциплін-2023

Навчальний план 181, денна форма навчання

Навчальний план 181, заочна форма навчання

Інноваційні технології галузі з КП

В дисципліні викладено основні відомості щодо інноваційних технологій в молочній та олійно-жировій галузях, основних інгредієнтів та технологій виробництва парфумерно-косметичних виробів з метою подальшого застосування знань у курсовому проєктуванні, науково-дослідній та магістерській роботах та подальшій практичній роботі на підприємствах молочної, олійножирової та парфумерно-косметичної галузях промисловості. Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні технології галузі» є набуття студентами професійного образного мислення та необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які пов’язані із технологічними процесами виробництва молочних, олійно-жирових, парфумерно-косметичних продуктів, а також застосування отриманих знань в подальшій виробничій діяльності.

Силабус ІТГ 2021

Методологія наукових досліджень

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» є ознайомлення майбутніх магістрів-технологів зі спеціальності 181 «Харчові технології» з науковими проблемами молокопереробної, олійно-жирової та парфумерно-косметичної галузей; вивчення методик та засобів самостійного проведення досліджень; вивчення основних категорій і методів оптимізації як сучасного наукового напрямку, можливостей та особливостей використання оптимізаційних методів у вирішенні практичних завдань виробництв харчового та парфумерно-косметичного профілю; самостійного вирішення наукових і технічних завдань, а також набуття навичок роботи в наукових колективах.

Силабус МНД 2021

Управління якістю продукції в технології виробництва молока та молочних продуктів

Викладено основні відомості щодо науково-практичних основ для вивчення дисципліни «Управління якістю продукції в технології виробництва молока та молочних продуктів»». Студенти ознайомлюються з організацією сучасного процесу функціонування харчових підприємств, зокрема молочних, орієнтованих на випуск якісної продукції за Державними та світовими системами контролю, які охоплюють всі послідовні операції виробництва і можливий діапазон показників для об’єктивної оцінки молочної сировини, складу і якості готової продукції.

Робоча програма УЯПвТВМтаМП

Силабус_УЯПвТВМтаМП

Технологічний інжиніринг підприємств галузі

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологічний інжиніринг підприємств галузі» є формування теоретичних знань та практичних навичок у проведенні інтелектуальних та практичних видів діяльності, що мають за кінцеву мету отримання найкращих результатів від капіталовкладень або інших видатків, що пов’язані з реалізацією проектів різноманітного призначення, за рахунок найбільш раціонального підбору та ефективного використання ресурсів, а також методів організації та управління на базі сучасних науково-технічних досягнень та з урахуванням конкретних умов і факторів реалізації проектів.

Силабус ТІПГ 2021

Програми практик

Наскрізна програма СВО Магістр

Програма виробничої практики_СВО Магістр технологія жирів

Програма виробничої практики_СВО Магістр технологія молока

Програма дослідницької практики_СВО Магістр

Програма виробничої практики_СВО Магістр_контроль якості

Кваліфікаційна робота магістра

Методичні вказівки до виконання КРМ зі спец. 181