Критерії оцінювання

Оцінювання знань здобувачів здійснюється згідно

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОНТУ

Кожен модуль дисципліни оцінюється до 100 балів. Модуль вважається позитивно оціненим, якщо отримано 60 – 100 балів. Кожен модуль згідно рейтингової системи оцінки знань оцінюється з теоретичної підготовки та практичної (лабораторних, практичних, семінарських занять) та виконання самостійної роботи.

Критерії оцінювання знань здобувачів

  1. Робота на лабораторних/практичних заняттях

Під час роботи з окремою групою чи підгрупою студентів на лабораторних/практичних заняттях, коли робота потребує активності кожного, різниця між тими, хто прагне навчитися якомога більшому, не тільки власне здобути знання, але вміти використовувати їх для вирішення практичних задач, стає більш помітною. Коли певні практичні завдання виконую невелика група людей, це, з одного боку, сприяє тому, що при розподілу обов’язків до виконання задачі, вирішення її на достатньо високому рівні долучаються всі без винятку члени групи. І таким чином вони набувають навички працювати колективно. З іншого боку в такий ситуації завжди з’являється лідер, який, в свою чергу, набуває навичок керівника нижчої ланки. Перед виконанням роботи складається певний план дій, після її закінчення результати узагальнюються і обговорюються разом з викладачем. Це сприяє розвитку уміння самостійно мислити, планувати свої дії, виходячи з отриманих при засвоєнні дисципліни знань, пояснювати і відстоювати свою думку. В даному випадку оцінка діяльності кожного залежить, по-перше, від здатності групи вирішувати поставлену задачу, по-друге від здатності давати певні пояснення при відстоюванні своєї точки зору. Враховується і роль лідера, який отримує більш високі бали.

Загальна сума балів за цей вид роботи наближається до 15 %.

Розподіл

балів, %

Критерій оцінювання

11 – 15

Студент показує глибокі знання, чітко, грамотно, логічно і послідовно обґрунтовує свою думку, має альтернативні погляди на можливості вирішення поставленої задачі, виявляє лідерські якості

6 – 10

Студент самостійно розв’язує поставлену задачу, але не завжди здатний провести аналіз і узагальнення результату, виявляє знання навчально-програмного матеріалу вище середнього рівня з декількома незначними помилками, які істотно не впливають на кінцевий результат.

0 – 5

Студент здатний працювати, виконуючи окрему поставлену задачу, проте він неспроможний до самостійного планування дій в цьому напрямку, в нього виникають труднощі при аналізі отриманих результатів.

  1. Самостійна робота

Певна частина матеріалу, яка не розглядається на лекціях, студент опановує самостійно. Зазвичай, це простий в сприйнятті матеріал, але необхідний для цілісного уявлення при розгляді окремих розділів дисципліни. Викладач контролює наявність відповідного конспекту і, ураховуючи чи відображена сутність окремих питань, нараховує бали.

Їхня загальна кількість близька до 10 %.

Розподіл

балів, %

Критерій оцінювання

8 – 10

Студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, логічно і послідовно формулює відповіді на запитання, в повному обсязі висвітлює проблему. Пояснюючи відповідь, наводить вдалі приклади.

4 – 7

Студент вільно оперує термінологією, грамотно і по суті викладає відповіді на поставлені запитання, не припускається грубих помилок при відповіді на них, проте не повністю розкриває зміст

0 – 3

Студент, викладає матеріал не послідовно, в надто стислій формі, з деякими неточностями у формулюваннях та термінології

  1. Індивідуальна робота

Це окремі завдання, які кожен студент отримує персонально. Вони можуть бути складені в вигляді рефератів, окремих запитань, прямої відповіді на які неможна знайти в інформаційних джерелах, певних розрахункових задач, завдань, виконання яких потребує проведення деяких експериментальних досліджень. При оцінці такої роботи викладач враховує не тільки власне виконання такого завдання, але вміння надати необхідні пояснення, обґрунтованість відповіді.

Загальна кількість балів становить близько 25 % від загальної суми

Розподіл

балів, %

Критерій оцінювання

18 – 25

Студент демонструє навички роботи з інформаційними джерелами, в тому числі і іноземними, здатність за узагальнення отриманої інформації та формулювання питань, дослідження яких є актуальним. Студент здатний зробити інформативну доповідь, спираючись на підготовану презентацію, при відповіді на запитання демонструє володіння матеріалом, ерудицію.

8 – 17

Студент здатний зробити доповідь, яка демонструє його обізнаність в проблемі і напрямках її вирішення, проте відповіді на запитання не завжди є достатньо повними і по суті.

0 – 8

При підготовці матеріалу, зокрема реферату і презентації студент припускається неточностей, доповідь не є послідовною, відповіді на запитання не є достатньо повними і ґрунтовними..

  1. Модульна контрольна робота

Найбільш поширеним варіантом модульної контрольної роботи є набір тестових завдань, який зазвичай не перевершує 50. Якщо передбачається пошук двох правильних відповідей на запитання, нарахування балів за кожне тестове завдання враховує цей момент. Окрім того, складніші тестові завдання, принципові для опанування дисципліни, оцінюються більш високими балами. Тобто тут має місце певне ранжування. Іноді викладач вважає за доцільне включати до модульної контрольної роботи відкриті тести, зазвичай вони оцінюються вище.

Загальна максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу наближається до 50 % від загальної суми.

Розподіл

балів, %

Критерій оцінювання

34 – 50

Студент має глибокі знання, в повному обсязі висвітлює проблему; чітко, грамотно, логічно і послідовно формулює відповіді на відкриті тестові завдання

17- 33

Студент демонструє ґрунтовні знання з дисципліни, здатний вирішувати складні завдання, проте припускається певної кількості помилок, які дещо знижують загальну оцінку.

0 – 16

Студент демонструє рівень знань, який дозволяє в цілому орієнтуватися в матеріалі, але при відповіді на запитання припускається помилок, неточностей

Розподіл балів за окремі тестові завдання

Критерій оцінювання тестових завдань

до 10

Відкриті тести – повна, конкретна, ґрунтовна відповідь

2

Закриті тести, які містять складні, принципові для даної теми запитання

1

Закриті тести – містять запитання, знання яких є базовим для орієнтації в матеріалі дисципліни

  1. Іспит

Білети до іспиту за своєю структурою подібні до білетів модульного контролю, проте відрізняються тим, що охоплюють весь матеріал дисципліни.

Критерії оцінювання

Рівень компетен-тості

Сума балів за шкалою ОНТУ Оцінка за національною шкалою
екзамен

диф.залік

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили

Високий (творчий)

88-100

відмінно

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна

Достатній (конструктивноваріативний)

81-87

добре

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок

74-80

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих

Середній (репродуктивний)

68-73

задовільно

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні

60-67

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу

Низький (рецептивнопродуктивний)

40-59

незадовільно

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів

0-39