Academic disciplines and programs for graduate students

Освітньо-наукова програма 181 “Food technologies” 2022 для підготовки докторів філософії

Discipline «Хімія молочної сировини» обумовлює набуття докторами філософії глибоких знань з хімії молочної сировини for розв’язання комплексних проблем професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері виробництва молочних і молоковмісних продуктів, for застосування методології наукової діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Chemistry of dairy raw materials» є:

– набуття знань щодо хімічного складу молока різних видів ссавців, фізико-хімічних, органолептичних та технологічних властивостей молока при його переробці у молочні та молоковмісні продукти;

використання спеціальних знань щодо змін складових частин молока при механічному, термічному і біохімічному обробленні для розв’язання комплексних проблем професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері виробництва молочних і молоковмісних продуктів з урахуванням особливостей Південного регіону України.

РП ХМС для PhD 181

Silabus ХМС для PhD 181

Дисципліна «Сучасні та крафтові технології у сироробстві» забезпечує наданнI докторам філософії професійного образного мислення, необхідних теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних from здатністю продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері виробництва сучасних та крафтових сирів, застосовувати методологію наукової діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення у виробництві високоякісних та безпечних сирів і сирних продуктів із врахуванням принципів організації безвідходного виробництва та особливостей Південного регіону України.

Завданнями вивчення дисципліни «Modern and craft technologies in cheese making» є: здатність критично аналізувати та оцінювати сучасний стан і тенденції розвитку сироробної галузі, incl.. у Південному регіоні України; здатність виявляти, ставити та розв’язувати складні спеціалізовані задачі дослідницького характеру та практичні проблеми технічного і технологічного характеру, пов’язані з технологіями виробництва крафтових, класичних та новітніх сирів і сирних продуктів; здатність забезпечувати якість виконуваних робіт у сироробній галузі, incl.. у Південному регіоні України; study of requirements for the quality of dairy raw materials, її механічного та антибактеріального оброблення у сироробній галузі, storage conditions; вивчення методів досліджень якості сировини, напівфабрикатів та готових сирів, as well as production control systems; ознайомлення з нормативною базою сироробної галузі, асортиментним рядом і класифікаціями сирів та сирних продуктів; вивчення технологічних схем виробництва крафтових, класичних та новітніх сирів і сирних продуктів, their hardware design, features of preparation of raw materials for processing, the essence of technological processes, conditions for the formation of consumer properties, packaging, зберігання і транспортування готових продуктів; здатність застосовувати глибокі знання з наукових основ виробництва сирів при розробці та реалізації заходів з удосконалення технологій сучасних та крафтових сирів на сироробних підприємствах та підвищувати якість сирів і сирних продуктів, розробляти та впроваджувати у виробництво на основі системного підходу новітні ресурсо- та енергозберігаючі технології сучасних та крафтових сирів та заходи з оцінки стану технології, якості та безпечності крафтових, класичних та новітніх сирів і сирних продуктів.

РП з CтаКТуС для PhD 181

Silabus СтаКТуС для PhD 181

Дисципліна «Безвідходні технології у молокопереробній галузі» забезпечує набуття докторами філософії знань, skill, навиків в освоєнні питань безвідходної і маловідходної технології у молочній промисловості; оволодіння здатністю продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у питаннях впровадження безвідходних та маловідходних технологій на молокопереробних підприємствах із застосуванням методології наукової діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Безвідходні технології у молокопереробній галузі» є вивчення шляхів і напрямків збільшення ефективності переробки молока у молочні та молоковмісні продукти на принципах безвідходних та маловідходних технологій.

РП БТуМГ для PhD 181

Silabus БТуМГ для PhD 181