Academic disciplines and programs for graduate students

Освітньо-наукова програма 181 “Food technologies” 2023 для підготовки докторів філософії

Освітній компонент (ОК) «Новітні технології молочних та комбінованих продуктів спеціального призначення» забезпечує розвиток технологій молочних та комбінованих продуктів підвищеної біологічної та харчової цінності зі збалансованим хімічним складом на основі прогресивних технологій, новітніх способів підготовки сировини та напівфабрикатів, змін основних складових частин молочної та рослинної сировини у ході технологічного процесу, а також вивчає їх вплив на якість готової продукції та строки її зберігання. Надає здобувачам ступеня доктора філософії необхідні знання щодо розроблення новітніх та удосконалення існуючих технологій молочних та комбінованих продуктів, призначених для харчування конкретної визначеної групи споживачів – дітей, спортсменів, людей похилого віку, людей, хворих на цукровий діабет тощо, розроблення та впровадження нових ресурсо- та енергозберігаючих технологій, використання нової нетрадиційної, in particular, вітчизняної, сировини з функціональними властивостями для виробництва молочних та комбінованих продуктів спеціального призначення із заданим хімічним складом та тривалими термінами зберігання.

Silabus 2023 NTMKPSP dlia PhD 181

Освітній компонент (ОК) «Хімія молочної сировини» забезпечує глибокі знання щодо хімічного складу та властивостей молочної сировини при удосконаленні існуючих та розробленні новітніх технологій молочних та молоковмісних продуктів на основі прогресивних, incl.. «бар’єрних» технологій; щодо новітніх способів оброблення молочної сировини у ході технологічних процесів, а також вивчає вплив змін молочної сировини у ході технологічних процесів на якість та безпечність молочних і молоковмісних продуктів і строки їх зберігання.

Silabus 2023 HMS dlia PhD 181

Освітньо-наукова програма 181 “Food technologies” 2022 для підготовки докторів філософії

Discipline «Хімія молочної сировини» обумовлює набуття докторами філософії глибоких знань з хімії молочної raw materials for розв’язання комплексних проблем професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері виробництва молочних і молоковмісних продуктів, for застосування методології наукової діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Chemistry of dairy raw materials» є:

– набуття знань щодо хімічного складу молока різних видів ссавців, фізико-хімічних, органолептичних та технологічних властивостей молока при його переробці у молочні та молоковмісні продукти;

використання спеціальних знань щодо змін складових частин молока при механічному, термічному і біохімічному обробленні для розв’язання комплексних проблем професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері виробництва молочних і молоковмісних продуктів з урахуванням особливостей Південного регіону України.

РП ХМС для PhD 181

Silabus ХМС для PhD 181

Дисципліна «Сучасні та крафтові технології у сироробстві» забезпечує наданнI докторам філософії професійного образного мислення, необхідних теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних from здатністю продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері виробництва сучасних та крафтових сирів, застосовувати методологію наукової діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення у виробництві високоякісних та безпечних сирів і сирних продуктів із врахуванням принципів організації безвідходного виробництва та особливостей Південного регіону України.

Завданнями вивчення дисципліни «Modern and craft technologies in cheese making» є: здатність критично аналізувати та оцінювати сучасний стан і тенденції розвитку сироробної галузі, incl.. у Південному регіоні України; здатність виявляти, ставити та розв’язувати складні спеціалізовані задачі дослідницького характеру та практичні проблеми технічного і технологічного характеру, пов’язані з технологіями виробництва крафтових, класичних та новітніх сирів і сирних продуктів; здатність забезпечувати якість виконуваних робіт у сироробній галузі, incl.. у Південному регіоні України; study of requirements for the quality of dairy raw materials, її механічного та антибактеріального оброблення у сироробній галузі, storage conditions; вивчення методів досліджень якості сировини, напівфабрикатів та готових сирів, as well as production control systems; ознайомлення з нормативною базою сироробної галузі, асортиментним рядом і класифікаціями сирів та сирних продуктів; вивчення технологічних схем виробництва крафтових, класичних та новітніх сирів і сирних продуктів, their hardware design, features of preparation of raw materials for processing, the essence of technological processes, conditions for the formation of consumer properties, packaging, зберігання і транспортування готових продуктів; здатність застосовувати глибокі знання з наукових основ виробництва сирів при розробці та реалізації заходів з удосконалення технологій сучасних та крафтових сирів на сироробних підприємствах та підвищувати якість сирів і сирних продуктів, розробляти та впроваджувати у виробництво на основі системного підходу новітні ресурсо- та енергозберігаючі технології сучасних та крафтових сирів та заходи з оцінки стану технології, якості та безпечності крафтових, класичних та новітніх сирів і сирних продуктів.

РП з CтаКТуС для PhD 181

Silabus СтаКТуС для PhD 181

Дисципліна «Безвідходні технології у молокопереробній галузі» забезпечує набуття докторами філософії знань, skill, навиків в освоєнні питань безвідходної і маловідходної технології у молочній промисловості; оволодіння здатністю продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у питаннях впровадження безвідходних та маловідходних технологій на молокопереробних підприємствах із застосуванням методології наукової діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Безвідходні технології у молокопереробній галузі» є вивчення шляхів і напрямків збільшення ефективності переробки молока у молочні та молоковмісні продукти на принципах безвідходних та маловідходних технологій.

РП БТуМГ для PhD 181

Silabus БТуМГ для PhD 181